Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 01217222 Online 3 ]    

Indicators ເຄື່ອງມື ຊີ້ແນະ

Indicator ແມ່ນດັດສະນີວັດແທກຫຼືໂຕບົງບອກ
ຄືເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະທາງເທກນິກຊະນິດໝຶ່ງທີ່ນັກລົງທຸນນິຍົມນຳມາໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍວິເຄາະໃນການຕັດສິນໃຈສ່ວນຫຼັກການເຮັດວຽກຫຼືວິທີການຄຳນວນຂອງ
indicatorນັ້ນຈະຍຶດຕາມສູດທາງຄະນິດສາດທີ່ປະກອບດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍຂອງລາຄາແລະປະລິມານການຊື່ຂາຍຈາກອະດີດທີຜ່ານມາແລ້ວນຳໄປຄຳນວ
ຫາຄວາມໜ້າຈະເປັນອານາຄົດຕາມຫຼັກສູດທາງຄະນິດສາດເຊິ່ງຈະມີຄວາມຊັບສົນຫຼາຍເພື່ອຄວາມກະຊັບໃນເນື້ອຫາບົດຄວາມນີ້ຈຶ່ງຂໍກ່າວເຖີງສະເພາະ

indicator ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ນັກວິເຄາະທາງເທັກນິກສ່ວນໃຫ່ຍນຳມາໃຊ້ມີຢູ່ 9 ໂຕ ດັ່ງນີ້

1.Moving Average ບອກຄວາມຜັນຜວນທີ່ຜ່ານມາໃຊ້ເປັນ, ແນວທາງ (ຄາດການ) ແນວໂນມໃນອານາຄົດ, ບອກແນວຮັບ - ແນວຕ້ານ, ຈຸດຄວນເຄົ້າຊື້ຂາຍເບືອງຕົ້ນ
2.Moving Average Convergence & Divergence (MACD) ໃຊ້ບອກແນວໂນ້ມຂອງລາຄາທີ່ເກີດຂື້ນບອກຈຸດທີ່ຄວນຊື້ ຫຼື ຂາຍທັງໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະສັ້ນ, ບອກMomentum ຂອງລາຄາເງິນ, Average Directional Movement Index (ADX) ບອກມີມີເທຣນ ຫຼື ບໍ່ມີທິດທາງແນວໂນ້ມແຂງແຮງ, ໃຊ້ເປັນສັນຍານເຂົ້າ-ອອກ
3.Relative Strength Index (RSI) ບອກມີຊື້ ຫຼື ຂາຍຫຼາຍເກີນໄປ, ສັນຍານກັບຕົວ, ສະວິງຜິດຜາດ, ແນວຮັບແນວຕ້ານ, ການປ່ຽນແປງທິດທາງຂອງລາຄາ
4.Stochastic Oscillator (STO) ພະຍາກອນກາກັບຕົວ, ພະຫວະຊື້ ຫຼື ຂາຍຫຼາຍເກີນໄປ, ໃຫ້ສັນຍານເຂົ້າຕະຫຼາດ (ຊື້ ຫຼື ຂາຍ)
5.Bollinger Bands ຄວາມຜັນຜວນເບິ່ງແນວຮັບແນວຕ້ານ, ແນວໂນ້ມຂອງລາຄາ, ພາຫວະຊື້ ຫຼື ຂາຍຫຼາຍເກີນໄປ, ຈັງຫວະ, Breakouts
6.ອິຊິໂມກຸ (ichimoku) ບອກຈຸດຊື້- ຂາຍ, ຢືນຢັນການເກີດເທຣນໃຫ່ຍໆ, ເປັນ pattern ຊ່ວງໃດ, ແນວຮັບແນວຕ້ານ, ຈຸດສະວິງຕົວແຮງໆ (Breakouts)
7.Parabolic SAR ບອກເທຣນການແກ່ງຕົວໄວຊ້າຂອງລາຄາ, ຄວາມຍາວເທຣນ, ຈຸດກັບຕົວສັນຍານຊື້ ຫຼື ຂາຍ
8.Fibonacci ແນວຮັບ- ແນວຕ້ານ, ຈຸດເຂົ້າ, ຈຸດອອກ, ຈຸດກັບຕົວ, ເປົ້າໝາຍລາຄາ, ຄວາມແຂງແຮງຂອງລາຄາ

Forex Lao,Weltrade Lao,Free VPS Server,Free server run EA