Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 01255403 Online 2 ]    

ການເບິ່ງກາຟແທ່ງທຽນ

ການເບິງກຣາຟແທ່ງທຽນ


ກຣາຟທີສະແດງການເຄືອນໄຫວຂອງຄ່າຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ກຳລັງ Match ກັນຢູ່ໃນໂປຣແກຣມ MT4-MT5 ຫຼືຈາກ serverຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຈະມີຢູ່3 ແບບດ້ວຍກັນຄື ກຣາຟແທ່ງ (Bar charts )ກຣາຟແທ່ງທຽນ(Candlestick)ແລະກຣາຟເສັ້ນ(Line charts)

ຕົວຢ່າງ ການສະແດງຂອງກຣາຟທັງ 3 ຊ່ວງເວລາດ່ຽວກັນ


ການໃຊ້ງານທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມກັນໂດຍສ່ວນຫຼາຍຄືກຣາຟແທ່ງທຽນ ເພາະມັນສາມາດສະແດງລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນໄດ້ລຶກຊຶ້ງ ຊັດເຈນ ເບິງຈາກພາບລັກສະນະແລ້ວ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ຈຶງສະດວກໃນການນຳໄປວິເຄາະເພືອຫາແນວໂນ້ມຂໍເນາະນຳວິທີການເບິງແທ່ງທຽນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ໂດຍເນັ້ນທີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນແຕ່ລະລັກສະນະຂອງແທ່ງທຽນ ວ່າບົງບອກຫຍັງແດ່ ວ່າມີຄວາມໝາຍແບບໃດ ຊື່ງຫາກທ່ານເຂົ້າໃຈດີແລ້ວກໍ່ຈະສາມາດເບິງກຣາຟອອກ ຮູ້ວ່າທິດທາງຫຼືແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດວ່າກຳລັງໄປທາງໃດສາມາດວິເຄາະເບິງໃນເບື່ອງຕົ້ນຈາກການເບິງເຫັນໄດ້ທັນທີ

ອົງປະກອບແທ່ງທຽນ(Candlestick)

ລັກສະນະແທ່ງທຽນຈະປະກອບດ້ວຍ 2 ສ່ວນຄື ຕົວແທ່ງທຽນ(Body) ກັບໄສ້ທຽນ (Shadow) ໂດຍທີຕົວແທ່ງທຽນຈະບອກປະລິມານການເປີດ/ປິດຂອງລາຄາສ່ວນຕົວໄສ້ທຽນຈະບອກຄ່າຄວາມສູງ/ຕ່ຳຂອງລາຄາ

ຕົວຢ່າງ ແທ່ງທຽນແລະໄສ້ທຽນ

ຕົວຢ່າງລະອຽດ ສະແດງລະອຽດຂອງແທ່ງທຽນທີ່ມາຈາກກຣາບ


ລັກສະນະແທ່ງທຽນ

ລັກສະນະຂອງແທ່ງທຽນທີ່ປະກົດຢູ່ເທິງກຣາຟໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍ ສາມາດແຍກເປັນ 3 ຮູບແບບຄື

ລັກສະນະແທ່ງທຽນທີ່ມີຮູບແບບຂາຂື້ນ(Bullish Candlestick Pattern)ຫມາຍເຖິ່ງຄ່າຫຸ້ນຫລືຄ່າເງິນທີ່ປັບຕົວໄປໃນທາງທີ່ດີເປັນບວກ ຄືມີລາຄາສູງຂື້ນນັ້ນເອງ(ລາຄາປິດສູງກວ່າລາຄາເປີດຫລືລາຄາເປີດສູງກວາລະຄາປິດ)ໃນກຣາບນິຍົມຕັ້ງເປັນແທ່ງສີຂາວຫລືສີຂຽວ

ລັກສະນະແທ່ງທຽນທີ່ມີຮູບແບບຂາລົງ(Bearish Candlestick Pattern)ໝາຍເຖິງຫຸ້ນຫຼືຄ່າເງິນທີ່ປັບຕໄວໄປໃນທາງລົບຄືມີລາຄາຕ່ຳລົງ(ລາຄາປິດຕ່ຳກ່ວາລາຄາເປີດຫຼືລາຄາເປີດສູງກ່ວາລາຄາປິດ) ໃນກຣາຟນິຍົມຕັ້ງເປັນສີດຳຫຼືສີແດງ

ລັດສະນະແທ່ງທຽນທີ່ມີຮູບຮ່າງແບບຕໍ່ເນື່ອງເລື່ອຍໄປບໍ່ປ່ຽນແປງ (Continuous Candlestick Pattern) ໝາຍເຖິງຫຸ້ນຫຼືຄ່າເງິນທີ່ບໍ່ມີການປັບຕົວອາດຈະມີການປັບຕົວແດ່ ແຕ່ມັນເປັນຈຳນວນຫນ່ອຍດຽວ ຈືງບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃດໆໄດ້(ລາຄາເປີດແລະລາຄາປິດຢູ່ໃນລະດັບດ່ຽວຫຼືຢູ່ໃກ້ຄ້ຽງກັນຫຼາຍ)ໃນກຣາຟຈະມີແຕ່ເສັ້ນບໍ່ມີແທ່ງ ຮູບຮ່າງຈະຄ້າຍໆເຄືອງໝາຍບວກ(+)ຊາວຢີປຸ່ນ(ເຈົ້າຂອງກຣາຟແທ່ງທຽນ)ເອີ້ນວ່າ Doji

ຕົວຢ່າງ ລັກສະນະແທ່ງທຽນທັງ 3 ຂາຂື້ນຂາລົງ ແລະຕໍ່ເນື່ອງ(Doji)ໃນສ່ວນຂອງຮູບແບບແທ່ງທຽນນັ້ນ ປົກກະຕິມີເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເພືອໃຫ້ງ່າຍແລະສະດວກໃນການຈົດຈຳ ຈືງລວບລວມເອົາແທ່ງທຽນທີ່ໄດ້ພົບເຫັນຕະຫຼອດມາສະຫຼຸບແລ້ວຈັບຄູ່ກັບຮູບແບບແທ່ງທຽນທີ່ມີຄວາມໝາຍແລະລັກສະນະຕົງກັນຂ້າມໄວ້ໃນບົດຄວາມຕໍ່ໄປ

Forex Lao,Weltrade Lao,Free VPS Server,Free server run EA