Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 01294822 Online 7 ]    

ແທ່ງທຽນທີ່ມີລັກສະນະຕົງກັນຂ້າມ26ຄູ່ທີ່ຄວນຈົດຈຳ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເສັ້ນສະແດງແທ່ງທຽນ
ການວິເຄາະເຊີງເທັກນິກໂດຍອາໄສເສັ້ນສະແດງແທ່ງທຽນນັ້ນເຈົ້າຂອງທີ່ແທ້ຈິງຄື ຄົນຍີ່ປຸ່ນ ເຂົາຄື

Mr.MunahisaHomma ເຊິ່ງມີຄວາມເປັນຄື

ໃນສະໄໝກ່ອນຊ່ວງປະມານ 200 ກວ່າປີ ທ່ານໄດ້ເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບເຂົ້າປະສົບຜົນສຳເລັດຈົນຮັ່ງມີ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນສະໄໝນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການຄັງໂດຍທ່ານMunehisa

Hommເກີດໃນປີ 1724 ໃນຄອບຄົວທີ່ຮັ່ງມີແລະເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບເຂົ້າ ເຂົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານເລື່ອງ

ການຄ້າເຂົ້າເປັນຢ່າງຍິ່ງ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຕະຫຼາດ ເຂົ້າເຖິງແລະຮູ້ຊື້ງໃນອາລົມຂອງຜູ້ຊື້ເປັນຢ່າງດີດ້ວຍການເກັບລວບລວມຂໍ້ມູນນິໄສຂອງຜູ້ຊື້ - ຜູ້ຂາຍ

ໃນແຕ່ລະເທື່ອ ມາເຮັດການວິໄຈໃນເຊີ່ງຈິດຕະວິທະຍາ ແລ້ວກຳນົດໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບແບບແທ່ງທຽນເຮັດການ

ເກັບປະຫວັດ ແລະ ສະຖິຕິຈາກນັ້ນນຳໄປສຶກສາແນວໂນ້ມຕ່າງໆເພຶ່ອປະກອບໃນກະຕັດສິນໃຈທີ່ຊັດເຈນຂື້ນ
ເຫດຜົນໂດຍລວມ ທີ່ນັກລົງທຶນສ່ວນຫຼາຍນິຍົມເອົາເສັ້ນສະແດງແທ່ງທຽນ (Candlesticks) ວິເຄາະໃນເຊີງເທັກນິກເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈຄື

1.ເສັ້ນສະເເດງແທ່ງທຽນ (Candlesticks) ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍສຳລັບການວິເຄາະເພື່ອໃຊ້ສຳລັບການ
ຊື້ຂາຍເພາະປະກອບໄປດ້ວຍ ລາຄາເປີດ (Open Price), ລາຄາປິດ (Close Price), ລາຄາສູງສຸດ
(High Price), ລາຄາຕໍ່າສຸດ (Low Price) ໂດຍນຳຂໍ້ມູນທັງໝົດມາສ້າງເປັນເສັ້ນສະແດງເເທ່ງທຽນ
ພຽງແທ່ງດຽວ
2.ເສັ້ນສະເເດງແທ່ງທຽນ 1 ແທ່ງ ສາມາດອະທິບາຍອາລົມ ແລະ ບັນຍາກາດການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດ
ເປັນຢ່າດີ
3.ເສັ້ນສະແດງແທ່ງທຽນສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ການຊື້ຂາຍໃນຕອນນັ້ນ ໃຜມີພະລັງຫຼາຍກວ່າກັນ
ລະຫວ່າງ ກະທິງ ກັບ ໝີ ຫຼື ອີກໃນໜຶ່ງກໍ່ຄື ມີແຮງສົ່ງໄປທາງຂຶ້ນຫຼືລົງນັ້ນເອງ
4.ສາມາດບອກໄດ້ວ່າຊ່ວງເວລາຕໍ່ຈາກນີ້ໄປ ມີໂອກາດທີ່ເສັ້ນສະເເດງຈະເປັນຂາຂຶ້ນ ຫຼື ຂາລົງ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຕົວເສັ້ນສະເເດງທແທ່ງທຽນສາມາດອ່ານສັນຍານຊື້ຂາຍໄດ້ດ້ວຍຕົວຂອງມັນເອງ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີດັດສະນີອື່ນໆ ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການວິເຄາະຊື້ຂາຍ

ຮູບແບບເສັ້ນສະເເດງແທ່ງທຽນທີ່ມີລັກສະນະກົງກັນຂ້າມ 26 ຄູ່ທີ່ຄວນຈື່ຈຳ


ໝາຍເຫດ : ແທ່ງທຽນສີຂຽວໝາຍເຖິງຫຸ້ນ ຫຼື ຄ່າເງິນທີ່ເປັນຂາຂຶ້ນ/ແທ່ງທຽນສີແດງໝາຍເຖິງຫຸ້ນ ຫຼື ຄ່າເງິນທີ່ເປັນຂາລົງ

1.Piercing Pattern VS Dark Cloud Cover

ຂາຂຶ້ນ Pietcing-Pattern ເປັນຮູບແບບແທ່ງທຽນສີຂຽວຂອງຫຸ້ນ

ຫຼື ຄ່າເງິນທີ່ຢູ່ໃນເທຣນຂາລົງ ໂດຍຕົວແທ່ງທຽນ (Body)

ມີລັກສະນະຂ້ອນຂ້າງຍາວ ແລະ

ມີລາຄາປິດທີ່ສູງເກີນກວ່າເຄິ່ງຂອງແທ່ງທຽນສີແດງກ່ອນໜ້າ ຊຶ່ງຕົວແທ່ງທຽນກ່ອນໜ້າທີ່ເປັນສີແດງ

ນັ້ນກໍ່ມີຄວາມຍາວຢູ່ໃນລະດັບໜຶ່ງ ແລ້ວມີລາຄາປິດເກືອບຮອດລາຄາຕໍ່າສຸດຂອງແທ່ງທຽນທີ່ຢູ່

ໃນເທຣນຂາລົງກ່ອນໜ້ານັ້ນເຊັ່ນກັນ ຮູບແບບແທ່ງທຽນທີ່ມີລັກສະນະແບບນີ້ບົ່ງບອກເຖິງ

ສັນຍານການກັບຕົວຂອງຫຸ້ນ ຫຼື ຄ່າເງິນທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ ຄວາມໝາຍກໍ່ຄື ອາດມີກັບຕົວປ່ຽນທິດ

ທາງຈາກຂາລົງເປັນຂຶ້ນໄດ້

ຂາລົງ Dark Cloud Cover ເປັນຮູບແບບແທ່ງທຽນສີແດງຂອງຫຸ້ນ ຫຼື

ຄ່າເງິນທີ່ຢູ່ໃນເທຣດຂາຂື້ນ ໂດຍຕົວແທ່ງທຽນ( Body)  ມີລັກສະນະທີ່ຈະຍາວ ແລະ ມີລາຄາປິດທີ່ສູງເກີນກວ່າເຄິງຂອງແທ່ງທຽນສີຂຽວກ່ອນໜ້າເຊິ່ງຕົວແທ່ງທຽນກ່ອນໜ້າທີ່ເປັນສີ

ຂຽວນັ້ນກໍ່ມີຄວາມຍາວຢູ່ໃນລະດັບໜຶ່ງ ແລ້ວມີລາຄາເປີດທີ່ໃກ້ຄຽງກັບລາຄາສູງສຸດຂອງແທ່ງທຽນທີ່ຢູ່ໃນເທຣດຂາຂຶ້ນກ່ອນໜ້ານັ້ນເຊັ່ນກັນ

ຮູບແບບແທ່ງທຽນທີ່ມີລັກສະນະດັ່ງນີ້ ບົງບອກເຖິງສັນຍານການກັບຕົວຂອງຫຸ້ນ ຫຼື ຄ່າເງິນທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ

ຄວາມໝາຍກໍ່ຄື ອາດຈະມີກັບຕົວປ່ຽນທິດທາງຈາກຂາຂຶ້ນເປັນຂາລົງໄດ້

2.Morning star pattern VS Bearish Evening Star

ຂາຂື້ນ Morning star pattern ລັກສະນະ: ຕົງກັນຂ້າມກັບ Evening

Star ໂດຍທີ່ເກີດຕອນຕະຫຼາດຂາລົງ ສາມທຽນທໍາອິດປະກອບດ້ວຍທຽນໄຂໃຫຍ່ຕາມດ້ວຍທຽນໄຂສີແດງ

ຂະຫນາດໃຫຍ່ ທຽນສີຂຽວແມ່ນຊ່ອງຫວ່າງ ຕາມດ້ວຍທຽນສີຂຽວແມ່ນຊ່ອງຫວ່າງແລະລາຄາປິດຢູ່ ໃນຂອບ

ເຂດຂອງທຽນໄຂທໍາອິດ
ຂາລົງ Bearish Evening Star ລັກສະນະ: ມີແທ່ງທຽນສີ່ຂຽວ

ທີ່ຕາມມາດ້ວຍແທ່ງທຽນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍໂດຍຈະເປັນສີ່ດຳຫຼືຂາວກໍ່ໄດ້ ກະໂດດສູງຂື້ນຫ່າງຈົນມັນ

ເປັນຊ່ອງວຫວ່າງ ແລະ ມີທຽນສີ່ແດງເກີດຂື້ນ ຕາມຕໍ່າລົງມາຈົນເປັນຊ່ອງຫວ່າງຄືກັນ ໂດຍລາຄາປິດ

ຂອງແທ່ງທຽນສີ່ແດງແທ່ງທີ່ 3 ນີ້ ຈະຢູ່ໃນຂອບເຂດຕົວທຽນແທ່ງສີ່ຂຽວວັນທຳອິດ ໝາຍຄວາມວ່າ:

ບອກວ່າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບເພື່ອປ່ຽນແນວໂນ້ມເປັນລົງ.

3.Morning doji star pattern VS Bearish  Evening Doji Star

ຂາຂຶ້ນ Morning doji Star  Pattern ລັກສະນະຮູບແບບຄື Morning Star

ແຕກຕ່າງພຽວຕົວກາງປ່ຽນຈາກແທ່ງທຽນຂະໜາດນ້ອຍເປັນ DOJI ແທນ ຄວາມໝາຍ : ຄື Morning Star

ແຕ່ແນວໂນ້ມຫຸ້ນ ຫຼື ຄ່າເງິນທີ່ຈະຂຶ້ນມີນໍ້າໜັກຫຼາຍກວ່າ


ຂາລົງ Bearish Evening Doji Star

ລັກສະນະ : ຄື Evening Star ແຕກຕ່າງພຽງຕົວກາງປ່ຽນຈາກແທ່ງທຽນຂະໜາດນ້ອຍເປັນ DOJI ແທນ

ຄວາມໝາຍ : Evenning Star ແຕ່ມີນໍ້າໜັກປ່ຽນຈາກແນວໂນ້ມຈາກຂຶ້ນເປັນລົງຫຼາກວ່າ

4.Bullish Engulfing VS Bearish engulfing

ຂາຂື້ນ Bullish Engulfing ເປັນຮູບທີ່ມີແທ່ງທຽນແທ່ງທີ່ສອງ (ແທງສີຂຽວຂວາມື)

ມີຂະໜາດ body (ຕົວແທ່ງ) ຍາວກວ່າ body ຕົວທຳອິດ (ແທງສີແດງ) ຕາມຄວາມໝາຍຂອງ engulfing

ຄືການກືນດິນ ຫຼື ຫ້ອມລ້ອມຄອບງຳໃນການຜິດຈາລະນານັ້ນຈະບໍ່ກ່ຽວກັບໃສ້ທຽນ (Shadow) ລັກສະນະຂອ

ງEngulfing ທີ່ດີສຸດຄືແທ່ງຕົວທຳອິດ (ສີແດງ) ຄວນຈະໜ້ອຍສັ້ນໆ ສ່ວນແທ່ວທີ່ສອງ (ສີຂຽວ)

ຄວນຈະຍາວໆແລະ ເພື່ອຄວາມໝັ່ນໃຈອາດຈະຖ້າຢືນຢັນແທ່ງທີ່ສອງ-ສາມ (ສີຂຽວ) ໃນມື້ຕໍ່ໄປ

ໂດຍແທ່ງຕ້ອງຍາວຂື້ນ ແລະ ມີແຮງຊື້ໜາແໜ້ນເພີ່ມຂື້ນ ເຊັ່ນເປີດລາຄາກະໂດດຈົນມີ Gapd

ຄວາມໝາຍ: ບອກແຮງຊື້ຫຸ້ນ ຫຼື ຄ່າເງິນເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນ ຂາຂື້ນກຳງມີອິດທິພົນ ສາມາດເອົາຊະນະຂາລົງ

ຂາລົງ Bearish engulfing ກໍລະນີກົງກັນຂ້າມກັບ Bullish Engulfing

ຄືເກີດແທ່ງທຽນສີແດງຂື້ນ ໂດຍມີລັກສະນະຄອບງຳກືນກິນແທ່ງເກົ່າທີ່ປັນສີຂຽວ ສ່ວນຮູບແບບຂອງ Bearish

engulfing ທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ຄືກັນຄື ແທ່ງເກົ່າ (ສີຂຽວ)ຄວນຈະສັ້ນໆ ເພື່ອຄວາມແມ້ນຢຳຄວນເບິ່ງຄວາມໜາແໜ້ນໃນການຂາຍຂອງແທ່ງທຽນໃນອີກສອງ-ສາມມື້ຕໍ່ໄປ
ຄວາມມາຍ: ບອກເລີ່ມມີແຮງຂາຍເຂົ້າມາໃນຈຳນວນຫຼາຍຕອນນີ້ຂາລົງສາມາດຊະນະຂາຂື້ນໄດ້ແລ້ວມີຈຳນວນ

ເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນ.

5. Bullish Harami VS Bearish Harami

ຂາຂຶ້ນ Bullish Harami ຮູບແບບແທ່ງທຽນຈະເໝືອນຄົນມີລູກ

ເຊິ່ງມາຈາກຄຳວ່າ"Harami" ເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນທີ່ໃຊ້ຮ້ອງຄົນມີລູກ ຈະປະກອບດ້ວຍແທ່ງທຽນໃນມື້ທຳອິດ

( ສີແດງ ) ທີ່ຍາວກວ່າ ຕາມມາດ້ວຍແທ່ງທຽນມື້ທີ່ສອງລ່າສຸດທີ່ສັ້ນກວ່າ ( ສີຂຽວ ) ປັດໃຈສຳຄັນຄືສັດສ່ວນຂອງແທ່ງທຽນທັ້ງສອງຕ່າງກັນຫຼາຍຈຶ່ງຍັງບໍ່ສາມາດຢືນຢັ້ນການກັບທິດທາງຂອງຫຸ້ນ

ຫຼື ຄ່າເງິນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງຖ້າການຢືນຢັ້ນຈາກແທ່ງທຽນໃນມື້ທີ່ສາມ ໃນການຢືນຢັ້ນການກັບທິດທາງຂອງຄ່າເງິນ

ຫຼື ຫຸ້ນທີ່ຊັດເຈນຄືແທ່ງທຽນຕົວທີ່ສາມຈະຕ້ອງເປັນສີຂຽວ ແລະ ມີລາຄາເປີດແບບກະໂດດຈາກແທ່ງເກົ່າ ( ສີຂຽວ ) ມາຢູ່ໃນລາຄາປິດຂອງແທ່ງສີຂຽວຕົວທີ່ສາມໃນລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນໄປຫຼາຍໆ
ຂາລົງ Bearish-Harami ຮູບແບບແທ່ງທຽນກໍ່ເໝືອນຄົນມີລູກ ເຊັ່ນກຽວກັບ Harami  ຂາຂຶ້ນຈະປະກອບດ້ວຍແທ່ງທຽນໃນທຳອິດ ( ສີຂຽວ ) ທີ່ຍາວກວ່າທ່ງທຽນໃນມື້ທີ່ສອງ ( ສີແດງ ) ປັດໄຈສຳຄັນຄືສັດສ່ວນຂອງແທ່ງທຽນທັງສອງຕ່າງກັນຫຼາຍ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຢືນຢັ້ນການກັບທິດທາງຂອງຫຸ້ນ ຫຼື ຄ່າເງິນໄດ້ ສະນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງຖ້າການຢືນຢັ້ນຈາກແທ່ງທຽນໃນມື້ທີສາມ ໃນການຢືນຢັ້ນການກັບທິດທາງຂອງຄ່າເງິນ ຫຼື ຫຸ້ນທີ່ຊັດເຈນນັ້ນ ແທ່ງທຽນຕົວທີ່ສາວຈະຕ້ອງເປັນສີແດງ ແລະ ມີລາຄາເປີດແບບກະໂດດຈາກແທ່ງເກົ່າ ( ສີແດງ )ມາຢູ່ໃນລາຄາປິດຂອງແທ່ງສີແດງຕົວທີ່ສາມໃນລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນໄປຫຼາຍໆ

6.Bullish Harami Cross VS Bearish Harami Cross

ຂາງຂຶ້ນ  Bullish Harami Cross ເກີດ Doji Line ( ລາຄາເປີດກັບປິດເທົ່າກັນ ) ໃນມື້ລ່າສຸດຄືກະໂດດລົງຫ່າງຈາກແທ່ງທຽນສີແດງກ່ອນໜ້າ (ມື້ທຳອິດ ) ຈົນເປັນຊອງວ່າງໃນການພິຈາລະນານັ້ນຄວາມສູງ - ຕ່ຳ ຂອງໄສ້ທຽນ Doji ຈະບໍ່ກ່ຽວ
ຄວາມໝາຍ : ບອກແນວໂນ້ມຫຸ້ຍ ຫຼື ຄ່າເງິນທີ່ລົງມາອາດຈະປ່ຽນເປັນຂຶ້ນ ແລະ ຖ້າຈະໃຫ້ໝັ້ນໃຈຫຼາຍກວ່ານີ້ ຄວນມີແທ່ງທຽນສີຂຽວຕາມມາ ( ມື້ທີ່ສາມ ) ໂດຍມີລາຄາເປີດແບບກະໂດດ gap ຫຼື ມມີລາຄາປິດທີ່ສູງຂຶ້ນຈາກ Doji

ຂາລົງ Bearish Harami Cross ເກີດ  Doji Line ( ລາຄາເປີກກັບປິດເທົ່າກັນ )  ກະໂດດຂຶ້ນຫ່າງຈາກແທ່ງທຽນສີຂຽວກ່ອນໜ້າ ຈົນເປັນຊ່ອງວ່າງໂດຍໄສ້ທຽນຂອງ Doji ຈະຫ່າງຈາກແທ່ງທຽນ

ສີຂາວຫຼື ບໍ່ກໍ່ໄດ້
ຄວາມໝາຍ :ບອກແນວໂນ້ມຫຸ້ນທີ່ຂຶ້ນມາອາດຈະປ່ຽນເປັນລົງ ຫາກຈະໃຫ້ໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກວ່ານີ້ ຫຼັງຈາກມື້ນີ້ແລ້ວແທ່ງທຽນຄວນຈະເປັນສີແດງເກີດຂຶ້ນຕາມມາຖືເປັນການຢືນຢັ້ນ

7.Bullish Doji star VS Bearish Doji star

ຂາຂື້ນ BuIIish Doji star ຄຶຮູບແບບແທ້ງທຽນທີ່ເກີດເປັນ Doji Line ຂື້ນ

(ລາຄາເປີດກັບປິດເທົ່າກັນ) ມີການກະໂດດລົງຮ່າງຈາກແທ່ງທຽນສີແດງກ່ອນໜ້າຈົນເປັນຊ່ອງວ່າງ

ໂດຍໄສ້ທຽນຂອງ Doji ຈະຮ່າງຫຼືບໍ່ຮ່າງຈາກແທ່ງທຽນສີແດງກໍໄດ້ຄວາມໝາຍຄຶ:ບອກແນວໂນ້ມ

ຫຸ້ນຫຼືຄ່າເງີນທີ່ລົງມາອາດຈະປ່ຽນ

ເປັນຂຶ້ນແລະຈະມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂື້ນຖ້າມີແທ່ງທຽນສີຂຽວເກີດຂື້ນຕາມມາ


BearishDoji star ຄືຮູບແບບແທ່ງທຽນທີ່ເກີດເປັນ Doji Line ຂື້ນ

(ລາຄາເປີດກັບປິດເທົ່າກັນ)ມີການກະໂດດຂື້ນຮ່າງຈາກແທ່ງທຽນສີຂຽວກ່ອນໜ້ານີ້ຈົນເປັນຊ່ອງວ່າງໂດຍ

ໄສ້ທຽນຂອງ ໂດຍໄສ້ທຽນຂອງ Doji ຈະຮ່າງຫຼືບໍ່ຮ່າງຈາກແທ່ງທຽນສີຂຽວກະໄດ້
ຄວາມໝາຍຄື: ບອກແນວໂນ້ມຫຸ້ນຫຼືຄ່າເງີນທີ່ຂື້ນມາອາດຈະປ່ຽນເປັນລົງແລະຈະມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂື້ນຖ້າມີ

ແທ່ງທຽນສີແດງເກີດຂື້ນຕາມມາ

8.Bullish Dragonfly Doji VS Bearish Dragonfly Doji

ຂາຂຶ້ນBullish Dragonfly Doji ແມ່ນຮູບແບບແທ່ງທຽນແບບທີ່ບໍ່ມີ Body

ມີຮູບລັກຄ້າຍຄືກັບ hammer ໂດຍເກີດຂຶ້ນຈາກຈຸດຕໍ່າສຸດຫຼືຢູ່ໃນຊ່ວງລະຫວ່າງຂາລົງ (Downtrend)

ປັດໄຈສຳຄັນຮູບແບບ Dragonfly doji ຈະມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນຖ້າແທ່ງຕໍ່ໄປແມ່ນສີຂຽວ ແລະ

ຍິ່ງເປີດດ້ວຍລາຄາທີ່ເກີດ gap ຫຼື ລາຄາປິດທີ່ລະດັບສູງກວ່າ dragonfly doji ຫຼາຍ ກໍ່ະເປັນການຢືນຢັນການກັບຕົວເປັນຂາຂຶ້ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ຂາລົງ Bearish Dragonfly Doji ລັກສະນະເປັນຮູບແບບຂອງແທ່ງທຽນຫນຶ່ງແທ່ງເກີດຂຶ້ນທີ່ຈຸດສູງສຸດຫຼືໃນຊ່ວງຂາຂຶ້ນ (Uptrend)

ຊຶ່ງຮູບແບບ dragon fly

ກໍ່ຄ້າຍ hanging man ເຊັ່ນກັນ ຕ່າງກັນບ່ອນທີ່ dragon fly ບໍ່ມີແທ່ງ (body)

ແຕ່ hanging man ຈະມີແທ່ງນ້ອຍຢູ່ນຳ

(Small body) ປັດໄຈທີ່ສຳຄັນ ຮູບແບບ bearish dragonfly doji ຈ

ະມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນ ຖ້າມີແທ່ງທຽນສີຂຽວເກີດຂຶ້ນຕາມມາ ແລະ

ຍິ່ງຖ້າລາຄາທີ່ເປີດເກີດ gap ຫຼື ລາຄາປິດທີ່ລະດັບຕໍ່າກວ່າ dragonfly doji

ຫຼາຍ ກໍ່ເທົ່າກັບວ່າ ນັ້ນຄືການຢືນຢັນການກັບຕົວເປັນຂາລົງຢ່າງຊັດເຈນ

9.Hammer VS Hanging Man

ຂາຂື້ນ Hammer ລັກສະນະ:ຮູບຮ່າງຄືHanging Man

ແຕ່ຕ່າງກັນທີ່ Hammer      ເກີດຂື້ນຕອນຂາລົງ(DoWntrend) ກ່າວຄຶເປັນແທ່ງທຽນທີ່ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄ້ອນຕີ(ໂຕທຽນຈະເປັນສີຂຽວຫຼືແດງກໍໄດ້)  ມີຂະໜາດນ້ອຍທີຍອດສູງຂອງມື້ແລະມີໄສ້ທຽນດ້ານລຸ່ມ ທີ່ມີຄວາມຍາວຢ່າງນ້ອຍເປັນ2ເທົ່າ

ຂອງແທ່ງທຽນ ສ່ວນໄສ້ທຽນດ້ານເທິງຈະມີຫຼືບໍ່ມີກໍໄດ້ (ຫາກບໍ່ມີຈະດີກ່ອນ) ແທ່ງທຽນທີາຄືຮູບຄ້ອນຕີນີ້ມັກຈະເກີດຂື້ນຕອນທີ່ມຮປະລິມານການຂາຍເກີດຂື້ນແລະເຮັດ

ໃຫ້ລາຄາລົງຕ່ຳ ແຕ່ກ່ອນຕະຫຼາດປິດໄດ້ມີປະລິມານການຊື້ເຂົ້າມາຫຼາຍກ່ອນການຂາຍໃນ

ຕອນແລກຈື່ງເຮັດໃຫ້ສຸກທ້າຍແລ້ວກໍປິດ

ເປັນບວກຄວາມໝາຍຄື:ບອກວ່ສແນວໂນ້ມຫຸ້ນຫຼືຄ່າເງີນທີ່ລົງມາຈະປ່ຽນເປັນຂື້ນ

nຂາລົງHangin Man ລັກສະນະຄື Hammer

ຫຼຶການແຂ່ນຄໍແລະລາຍລະອຽດອື້ນໆກໍຄຶກັນແຕ່ແຕກຕ່າງກັນບ່ອນທີ Hangig Man

ຈະເກີດໃນຊ່ວງຂາຂື້ນ(Uptrend)

ຄວາມໝາຍຄຶ:ບອກເຖິງແນວໂນ້ມຫຸ້ນຫຼຶຄ່າເງີນທີ່ຂື້ນມາຈະປ່ຽນລົງ


10.Bullish Inverted Hammer VS Shooting Star

Bullish-Inverted-Hammer ຮູບແບບເໝືອນ Hammer ແຕ່ເກີດໃນຕອນຂາລົງກ່າວຄືເປັນແທ່ງທຽນທີ່ມີຕົວທຽນຂະໜາດນ້ອຍ

ໂດຍຈະເປັນສີຫຍັງກໍ່ໄດ້ເກີດທີ່ລະດັບລາຄາຕ່ຳສຸດຂອງມື້ ແລະ ມີໄສ້ທຽນທາງເທິງທີ່ຢ່າງຫນ້ອຍ

ຄວນມີຄວາມຍາງຫຼາຍກວ່າຕົວທຽນ ( Real boby ) 2 ເທົ່າ
ຄວາມໝາຍ : ບອກວ່າຫຸ້ນຈະປ່ຽນແນວໂນ້ມເປັນຂຶ້ນ ທັງນີ້ຈະມີນ້ຳໜັກຫຼາຍຂຶ້ນ

ຖ້າມີແທ່ງທຽນສີຂຽວເກີດຂຶ້ນຕາມມາ

ຂາລົງ Shootinh Star ຮູບຂອງຕົວແທ່ງທຽນຈະສັ້ນແຕ່ມີໄສ້ ຍາວ

( Upper Shadow ) ສ່ວນໄສ້ທາງລຸ່ມ (Lower Shadow ) ຈະສັ້ນຫຼາຍ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ມີເລີຍກໍ່ໄດ້

( ຖ້າບໍ່ມີຈະດີກວ່າ ) ຮູບແບບຂອງ  Shooting Star ນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງຕະຫຼາດຂາຂຶ້ນ ແລະ ແທ່ງທຽນພຽງແທ່ງດຽວຍັງບໍ່ສາມາດຢືນຢັ້ນ ນ້ຳໜັກທິດທາງການກັບຕົວຂອງຫຸ້ນ ຫຼື ຄ່າເງິນຈາກຂຶ້ນເປັນລົງໄດ້ຕ້ອງອາໃສແທ່ງທຽນໃນມື້ຕໍ່ໄປທີ່ເປັນສີແດງອີກເພື່ອຄວາໃໝັ້ນໃຈ
ຄວາມໝາຍ : ບອກແນວໂນ້ມຫຸ້ນ ຫຼື ຄ່າເງິນທີ່ຂຶ້ນມາຈະປ່ຽນເປັນລົງ

11.Bullish Belt Hold VS Bearish Belt Hold

ຂາຂຶ້ນ Bullish Belt Hold ຮູບແບບຂອງແທ່ງທຽນເປັນແທ່ງສີຂຽວທີ່ມີ

ລາຄາເປີດຕົກລົງມາຈາກມື້ກ່ອນໆຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ມີໄສ້ທຽນທາງລຸ່ມເກີດຂຶ້ນເລີຍ (Lower Shadow)

ຈາກນັ້ນມີແຮງຊື້ທີ່ດຶງລາຄາຫຸ້ນ ຫຼື ຄ່າເງິນຂຶ້ນໄປ ຈົນໄປປິດຢູ່ຈຸດທີ່ໃກ້ຄຽງລະດັບລາຄາສູງສຸດຂອງມື້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນລັກສະນະມີໄສ້ທາງເທິງພຽງສັ້ນໆ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈໃນທິດທາງກັບຈາກຂາລົງເປັນຂາຂຶ້ນຄວນຖ້າແທ່ງທຽນສີຂຽວອີກແທ່ງທີ່ມີລາຄາປິດທີ່ສູງໆ

ຂຶ້ນມາອີກເປັນການຢືນຢັນ


ຂາລົງ Bearish Belt Hold ຮູບແບບຂອງແທ່ງທຽນເປັນສີແດງ ຄືມີລາຄາເປີດທີ່ສູງຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆຈາກມື້ກ່ອນຫຼາຍແຕ່ເມື່ອມາຮອດມື້ສຸດທ້າຍລ່າສຸດ ລາຄາເປີດບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຄືຢູ່ກັບທີ່ເທົ່າເດີມເທົ່າກັບໃນລາຄາເປີດຂອງມື້ວານ ອີກທັງບໍ່ມີໄສ້ທຽນທາງເທິງເກີດຂຶ້ນເລີຍ(ລາຄາບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ) ບວກກັບມີແຮງຂາຍໃນລາຄາຫຼຸດລົງເປັນຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນ ຈົນດັນໃຫ້ລາຄາປິດຂອງຫຸ້ນຫຼືຄ່າເງິນລົງຕໍ່າໄປເລື້ອຍໆຈົນໃກ້ຈະຮອດລາຄາຕໍ່າສຸດຂອງມື້ ຈຶງເກີດເປັນລັກສະນະມີໄສ້ທຽນສັ້ນໆບ່ອນທາງລຸ່ມເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງທິດທາງການກັບຕົວຈາກຂາຂຶ້ນເປັນຂາລົງ ຄວນຖ້າໃຫ້ເກີດແທ່ງທຽນສີແດງຂຶ້ນອີກເທື່ອເພື່ອເປັນການຢືນຢັນ

12.Bullish Gravestone Doji VS Bearish Gravestone Doji

ຂາຂື້ນ BuIIish Graveyone Doji ລັກສະນະຂອງ ແທ່ງທຽນ Grave Stone  Doji ເປັນຮູບແບບທີມີລາຄາເປີດເທົ່າກັບລາຄາປິດ ຈະປະກອບດ້ວຍໄສ້ເທຽນດ້ານເທິງ(UpprShadow)ເທົ່ານັ້ນ

ຈະບໍ່ມີໄສ້ທຽນດ້ານລຸ່ມ(Iower Shadow)

Grave Stone Doji ມີລັກສະນະຄ້າຍໆກັບ Inverted Hammer ຕ່າງກັນບ່ອນທີ Stone doji ບໍ່ມີໂຕທີ່ເປັນແທ່ງ
(Body)

ເພື່ອຄວາມມັນໃຈໃນທິດທາງການກັບໂຕຈາກຂາລົງເປັນຂາຂື້ນຂອງລາຄາຫຸ້ນຫຼຶຄ່າເງີນຄວນຖ້າແທ່ງທຽນອີກ

ໂຕທີ່ເປັນສີຂຽວເປັນການຢືນຢັນ  ລວມທັງໃຫ້ມີລາຄາເປີດສູງກວ່າລາຄາປິດຂອງ doji ແລະຫາກເປີດດ້ວຍລາຄາ

gap ຫຼາຍຊຳໃດ໋ແຮງເປັນການຢືນຢັນການກັບໂຕແຮງຫຼາຍຂື້ນເທົ່ານັ້ນ

ຂາລົງ Bearish Gravestone ຮູບແບບລັກສະນະແລະຄວາມໝາຍກໍຕົງກັນຂ້າມກັບ

BuIIish Gravestone Doij ຄຶ ເກີດເປັນຮູບແບບ Bearish Gravestone Doji ເນື່ອງຈາກລາຄາເປີດ

ເທົ່າກັບລາຄາປິດໃນປັດຈຸບັນ ແລະໄສ້ທຽນເກີດຂື້ນຢູ່ທາງເທິງ ເຊິງກ່ອນໜ້ານີ້ຢູ່ໃນຊ່ວງຂາຂື້ນໂດຍມີແທ່ງທຽນສີຂຽວທີ່ມີແຮງເຊິງສະສົມມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ຕໍ່ມາລ່າສຸດເກີດ Bearish Grvestone Doji ເພາະແຮງຊື້ສູງແຮງຂາຍບໍ່ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຫຸ້ນຫຼຶຄ່າເງີນປັບໂຕລົດລົງມາປິດໃກ້ຄຽງຫຼຶເທົ່າກັບຮາຄາເປິດ ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຸນເກີດຄວາມກັງວົນເພາະຊື້ຫຸ້ນຫຼຶສະກຸນມາໄວ້ໃນລາຄາສູງ

ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງ

ຂາຍສະສົມໃນມື້ຖັດມາ ເທຮັນສັນຍານການກັບໂຕນີ້ ເພື່ອຄວາມໝັ່ນໃຈຄວນຖ້າເບິ່ງແທ່ງທຽນທີ່ເກີດເປັນສີແດງອີກໂຕໃນອີກມື້ເປັນການConfirm

13.Three Inside Up VS Three Inside Down

ຂາຂຶ້ນ Three Inside Up ຮູບແບບນີ້ເປັນຮູບແບບທີ່ມີພື້ນຖານມາຈາກ

harami ໂດຍເພີ່ມແທ່ງທຽນທີ່ສາມເຂົາມາເພື່ອເປັນການຢືນຢັ້ນທິດທາງຫຸ້ນຈະປັບທິດທາງເປັນຂາຂຶ້ນໄດ້

ເຫດທີ່ແທ່ງທີ່ສາມທີ່ເປັນ

white candle ສາມາດ confirm ການກັບທິດທາງຂແງຫຸ້ນເປັນຂາຂຶ້ນໄດ້ນັ້ນເພາະມັນສາມາດ

breakout ແນວຕ້ານທີ່ເກີດຈາກການລາກເສັ້ນເຊື່ອມລະຫວ່າງລາຄາເປີດຂອງແທ່ງດຳ ແລະ ລາຄາປິດຂອງ

white small boby ເງື່ອນໄຂການເກີດຮູບແບບ  Three inside Up ໃນລະຫວ່າງທີ່ລາຄາຫຸ້ນມີທິດທາງທີ່ປັບຫຼຸດລົງຕໍ່ເນື່ອງ

ແລະ ເມື່ອແຮງເທຂາຍສາມາດ control ຕະຫຼາດໄດ້ເຮັດໃຫ້ກຣາບເກີດເປັນແທ່ງດຳ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃນມື້ທີ່ສອງຕໍ່ມາລາຄາເປີດຢູ່ເໜືອລາຄາປິດຂອງແທ່ງດຳ ເຮັດໃຫ້ເກີດສັນຍານວ່າ

ລາຄາຫຸ້ນບໍ່ນ່າຈະຕ່ຳກວ່າມື້ວານອີກແລ້ວ ແຕ່ເນືອງຈາກການເກີດ  Small boby ຂອງແທ່ງທຽນມື້ທີ່ສອງນັ້ນ

ບົງບອກເຖິງແຮງຊື້ ແລະ ແຮງຂາຍຍັງເບິງທ່າທີກັນຍູ່ຍັງບໍ່ມີຝ່າຍໃດສາມາດ control ຕະຫຼາດໄດ້ຈຶ່ງຕ້ອງ  confirm ດ້ວຍແທ່ງທຽນຂອງມື້ທີ່ສາມ ເມື່ອແທ່ງທຽນຂອງມື້ທີ່ສາໃເປັນ white candle ທີ່ມີລາຄາປິດສູງກວ່າລາຄາເປີດຂອງແທ່ງທຽນດຳມື້ທຳອິດນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແຮງຊື້ສາມາດເອົາຊະນະແຮງຂາຍ

ແລະ control ຕະຫຼາດໄດ້ຈຶ່ງສົ່ງສັນຍານເກີດ reversal ຂຶ້ນຕໍ່ໄປໄດ້ປັດໄຈທີ່ສຳຄັນຮູບແບບ Three Insid Up ເປັນ

pattern ທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ ແຕ່ຖ້າຈະໃຫ້ໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ຍ


ຂາລົງ Three Inside Down ລັກສະນະຂອງແທ່ງທຽນ ຮູບແບບທີ່ນີ້ເປັນຮູບ

ແບບທີ່ມີຟື້ນຖານມາຈາກ harami ໂດຍເພີ່ມແທ່ງທຽນແທ່ງທີ່ສາມເຂົ້າມາເພຶ່ອເປັນການຢືນຢັນທິດທາງ

ເປັນຂາລົງໄດ້ ເຫດທີ່ແທ່ງທຽນທີ່ສາມເປັນ black candle ສາມາດ confirm ການກັບທິດທາງຂອງຫຸ້ນ

ເປັນຂາລົງໄດ້ນັ້ນເພາະມັນສາມາດ breakdown ແນວຮັບທີ່ເກິດຈາກການລາກເສັ້ນລະຫ່ວາງລາຄາເປິດ

ຂອງແທ່ງຂາວ ແລະ ລາຄາປິດຂອງ small black body ປັດໃຈທີ່ສຳຄັນ ຮູບແບບ Tree Inside Down

ເປັນ pattern ທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊຶ່ອຖືສູງ ແຕ່ຈະຖ້າຈະໃຫ້ມັນໃຈຍິ່ງຂື້ນແທ່ງທຽນແທ່ງທີ່ສາມຄວນເປັນ

black candle ທີ່ມີລາຄາເປິດກະໂດດ gap ຈາກແທ່ງທີ່ສອງຫຼືມີລາຄາປິດຂອງແທ່ງ black candle

ປິດທີ່ລະດັບລາຄາຕໍ່າລາຄາເປິດຂອງ white candle

14.Tweezer Bottoms vs Tweezer Tops

ຂາຂຶ້ນ Tweezer Bottoms ຄຳວ່າ Tweezers

Bottoms ນີ້ ຄືການເອີ້ນແທ່ງທຽຄູ່ທີ່ມີລັກສະນະຈຸດຕໍ່າສຸດເທົ່າກັນ ໂດຍຈຸດຕໍ່າສຸດຂອງແທ່ງທັງສອງທີ່ວ່ານີ້

ແມ່ນລວມທັງໄສ້ທຽນ (Shadow) ແລະ ຕົວແທ່ງທຽນ (Body) ລວມທັງແທ່ງທຽນທີ່ມີຮູບແບບເປັນ Doji

ດ້ວຍຮູບແບບຂອງ Tweezer Bottoms ຍັງບໍ່ສາມາດສະແດງການກັບຕົວຂອງເທຣນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ຖ້າຫາກແທ່ງທຽນຕົວຕໍ່ໄປເກີດສະວິງຕໍ່າຫຼືສູງຂຶ້ນ Tweezers Bottoms ນັ້ນກໍ່ຈະກາຍເປັນຕໍາແໜ່ງສູງສຸດຫຼື

ຕໍ່າສຸດຂອງສະວິງທັນທີ ແລະ ຫາກມີແຮງຫວ່ຽງທີ່ວົນກັບມາອີກ ຜູ້ເທຣດກໍ່ສາມາດໃຊ້ແທ່ງ Tweezers Bottoms ນີ້ເປັນແນວຮັບຫຼຶແນວຕ້ານໄດ້ເລີຍ ສະນັ້ນ Tweezers Bottoms ຈຶ່ງເປັນຕໍ່າແໜງແທ່ງທຽນທີ່ບົ່ງບອກການ

ສັນຍານພັກຕົວຂອງ Bullish ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະເປັນສັນຍານການກັບຕົວ

ຂາລົງ Tweezer Tops ໃນສ່ວນຂອງແທ່ງທຽນທີ່ເອີ້ນວ່າ Tweezer-Tops ນັ້ນ ກໍ່ໝາຍເຖິງຄູ່ແທ່ງທຽນທີ່ມີລັກສະນະຈຸດສູງສຸດເທົ່າກັນໂດຍຈຸດສູງສຸດຂອງຄູ່ແທ່ງທຽນທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນລວມທັງໄສ້ທຽນ

(Shadow) ແລະ ຕົວແທ່ງທຽນ (Body) ລວມທັງແທ່ງທຽນທີ່ມີຮູບແບບລັກສະນະເປັນ Doji ດ້ວຍຮູບແບບຂອງ

Tweezer-Tops ຍັງບໍ່ສາມາດສະແດງການກັບຕົວຂອງເທຣນໄດ້ຊັດເຈນເຊັ່ນກັນ ຫາກມີແທ່ງທຽນຕົວຕໍ່ໄປເກີດ

ສະວິງຕໍ່າຫຼືສູງຂຶ້ນ Tweezer-Tops ນັ້ນຈະກາຍເປັນຕໍາແໜ່ງສູງສຸດຫຼືຕໍ່າສຸດຂອງສະວິງທັນທີ

ແລະ ຫາກມີແຮງຫວ່ຽງທີ່ວົນກັບມາ ອີກ ຜູ້ເທຣດກໍ່ສາມາດໃຊ້ແທ່ງ  Tweezer Tops ນີ້ເປັນແນວຕ້ານຫຼືແນວຮັບໄດ້ເລີຍ

ສະນັ້ນ Tweezer Tops  ຈຶ່ງເປັນຕໍາແໜ່ງແທ່ງທຽນທີ່ບົ່ງບອກສັນຍານພັກຕົວຊົ່ວຄາວຂອງ Bearish ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະເປັນສັນຍານການກັບຕົວ

15.Bullish Abandoned Baby VS Bearish Abandoned Baby

າຂື້ນ BuIIish Abandoned Baby ຄຶລັກສະນະທີ່ແທ່ງທຽນ 2 ແທ່ງທີມີຮູບຄຶເຄຶ່ອງໝາຍບວກDoji Star) ຢູ່ບ່ອນກາງ ເຊິງຮູບເຄື່ອງໝາຍບວກນັ້ນໄດ້ກະໂດດລົງຫ່າງຈາກແທ່ງທຽນກ່ອນໜ້າ(ແທ່ງທຽນສີແດງ)ຈົນເປັນບ່ອນວ່າງ

Window ຫຼຶ Gap ຫຼັງຈາກນັ້ນເກີດມີແທ່ງທຽນສີຂຽວໂດດຂື້ນຫ່າງຈາກຊ່ອງວ່າງຂອງ Window ຫຼຶGap ແລ້ວມີໄສ້ທຽນຍຶດອອກມາຈະເປັນເທິງຫຼຶລຸ່ມກໍໄດ້ຂໍໃຫ້ບໍ່ຕິດກັນ ລັກສະນະເຊັ່ນນີ້ຄຶສັນຍານບົ່ງບອກແນວໂນ້ມ

ທີ່ລາມມາຈະປ່ຽນເປັນຂື້ນ


ຂາລົງ Bearish Abandoned Beby ຄຶລັກສະນະທີ່ແທ່ງທຽນ 2 ແທ່ງທີ່ມີຮູບຄຶເຄື່ອງໝາຍບວກ(Doji Star) ຢູ່ທາງກາງ ເຊິງຮູບເຄື່ອງໝາຍບວກນັ້ນໄດ້ໂດດຂື້ນຫ່າງຈາກແທ່ງທຽນກ່ອນໜ້າ(ແທ່ງທຽນສີຂຽວ) ຈົນເປັນຊ່ອງວ່າງ

Window ຫຼຶ Gap ຫຼັ່ງຈາກນັ້ນເກີດມີແທ່ງທຽນສີແດງ ໂດດລົງຫ່າງຈາກຊ່ອງວ່າງຂອງ Window ຫຼຶGap ແລ້ວມີໄສ້ທຽຍຶດອອກມາຈະເປັນເທິງຫຼຶລຸ່ມກໍໄດ້ຂໍບໍ່ໃຫ້ຕິດກັນລັກສະນະເຊັ່ນນີ້ຄຶສັນຍານບົ່ງບອກແນວ

ໂນ້ມທີ່ຂື້ນຈະປ່ຽນເປັນລົງ16.Bullish Marubozu VS Bearish Marubozu

ຂາຂື້ນ Bullish Marubozu ຄືຮູບແບບແທ່ງທຽນທີ່ເປັນສີ່ຂຽວມີລັກສະນະທີ່ມີ

ແຕ່ຕົວແທ່ງທຽນ (Body) ບໍ່ມີໃສທຽນ (Shadow) ຄວາມໝາຍຄຶລາຄາເປິດເທົ່າກັບລາຄາຕ່ຳສຸດ ແລະ

ລາຄາເປິດເທົ່າກັບລາຄາຕໍ່າສຸດ ແທ່ງທຽນທີ່ອອກມາຮູບແບບນີ້ສະແດງເທິງພາວະຂອງຕະຫຼາດທີ່ຢູ່ຊ່

ວງຂາຂື້ນຢ່າງສັດເຈນ ຕະຫຼາດຍັງຄົງຢູ່ໃນຂາຂື້ນຕໍ່ໄປຢ່າງຕໍ່ເນຶ່ອງ ອາດຈະມີແກ່ງໄປໃນທາງລົບແນ່ ແຕ່ມີໂອກາດທີ່ຈະກັບຄືນມາສູພວະຂາຂື້ນຕໍ່ໄປ


ຂາລົງ Bearish Marubozu ຄືຮູບແບບແທ່ງທຽນທີ່ເປັນສີ່ແດງ

ມີລັກສະນະທີ່ມີແຕ່ຕົວແທ່ງທຽນ (Body) ບໍ່ມີໃສທຽນ(Shadow) ລາຄາເປິດເທົ່າລາຄາສູງສຸດ

ລາຄາປິດເທົ່າກັບລາຄາຕໍ່າສຸດ ແທ່ງທຽນຮູບແບບນີ້ສະແດງເຖີງພາວະຂອງຕະຫຼາດທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງຂາລົງຕໍ່ໄປ

ອາດຈະຢູຈະແກ່ງຂື້ນບ່າງເທຶ່ອ ແຕ່ໂອກາດທີ່ຈະກັບມາສູ່ພາວະຂາລົງຍັງມີຢູ່

17.Bullish Spinning Top VS Bearish Spinning Top

ຂາຂຶ້ນ Bullish Spinning Top ມີລັກສະນະເປັນແທ່ງທຽນສີຂຽວທີ່ມີຕົວແທ່ງທຽນ ( Boby )

ຂິໜາດນ້ອຍ ແລະ ສັ້ນຢູ່ຕົວກາງລະຫວ່າງໄສ້ທຽນ (Shadow )ທີ່ຍາວໆຂອງທັງທາງເທິງ ແລະ ທາງລຸ່ມໂດຍແທ່ງທຽນ

ທີ່ມີລັກສະນະເປັນ Bullish Spinning Tob ນີ້ບົງຊື້ວ່າແຮງຊື້ແລະ ແຮງຂາຍມີປະລິມານເທົ່າໆກັນ ບໍ່ມີຄວາມໄດ້ປຽບ

ຫຼື ເສຍປຽບ ລາຄາປິດບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກລາຄາເປີດເທົ່າໃດ ຕະຫຼາດຍັງຄົງມີຄວາມລັງເລ ແນວໂນ້ມທີ່ຍັງບໍ່ຊັດເຈນເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈກ່ຽວກັບທິດທາງຂອງຕະຫຼາດຄວນຖ້າ Confirm

ດ້ວຍແທ່ງທຽນອີກຕົວ ເຊັ່ນກ່ອນກັບທິດທາງເປັນຂາລົງຈະເກີດເປັນນສີແດງຖ້າຍັງຢູ່ໃນຂາຂຶ້ນຈະເກີດສີຂຽວເປັນຕົ້ນ


ຂາລົງ Bearish Spinning Top ຄືແທ່ງທຽນສີແດງທີ່ມີຕົວແທ່ງທຽນ ( Boby ) ຂະໜາດນ້ອຍ

ແລະ ສັ້ນຢູ່ເຄິງກາງລະຫວ່າງໄສ້ທຽນ  ( Shadow )ທີ່ຍາວໆຂອງທັງທາງເທິງ ແລະ

ທາງລຸ່ມຮູບແບບ Bearish Spinning top ນີ້ບົງບອກເຖິງທັງຝ່າຍຊື້ ແລະ ຝ່າຍຂາຍ ແຍ່ງຊິງລາຄາກັນຍັງເລືອກທິດທາງບໍ່ໄດ້ຕະຫຼາດຍັງຄົງມີຄວາມລັງເລ

ບໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຊັດເຈນຍັງບໍ່ມີຝ່າຍໃດເປັຍຜູ້ຊະນະ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈກ່ຽວກັບທິດທາງຂອງຕະຫຼາດຄວນຖ້າ

confirm ດ້ວຍແທ່ງທຽນອີກຕົວເຊັ່ນ ກ່ອນກັນທິດທາງເປັນຂາຂຶ້ນຈະເປັນສີຂຽວຫາກຍັງຄົງຢູ່ໃນຊ່ວງຂາລົງຕໍ່ໄປ

ຈະເປັນສີແດງນັ້ນເອງ

18.Bullish Long-legged doji VS Bearish Long-legged doji

ຂາຂື້ນ Bullish Long-legged doji ຄືຮູບແບບແທ່ງທຽນທີ່ເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ເປັນຊ່ວງຂາລົງ(Downtrend) ແລ້ວເກີດແທ່ງທຽນທີ່ມີລັກສະນະຂອງໄສ້ທຽນແລະດ້ານເທິງ ແລະ ດ້ານລຸ່ມເປັນເສັ້ນຍາວໆ ມີຂະໜາດຄວາມຍາວຂອງໄສ້ທຽນທີ່ສອງເທົ່າກັນ ຫຼື ໃກ້ຄຽງກັນ ສ່ວນຕົວແທ່ງທຽນ (ฺBody)

ມີລັກສະນະໜ້ອຍ ຫຼື ສັ້ນຫຼາຍຈຶ່ງເບິ່ງເປັນເສັ້ນແນວນອນ ຈາກຮູບແບບທີ່ເກີດເປັນ Bullish Long-legged doji

ນີ້ ໂດຍສະຫຼຸບມີຄວາມໝາຍວ່າ ມີແຮງຊື້ ແລະ ແຮງຂາຍໃນຈຳນວນທີ່ຫຼາຍໆ ເຮັດໃຫ້ລາຄາມີການຜັນຜວນ

ບໍ່ມີຄວາມສັດເຈນ ນັກລົງທຶນຈຶ່ງເກີດຄວາມສັບສົນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາປິດໃກ້ຄຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບລາຄາເປີດ ຮູບແບບດັ່ງນີ້ຈຶ່ງຍັງສະຫຼຸບທິດທາງຂອງແນວໂນ້ມໄດ້ບໍ່ແນ່ນອນ ເພື່ອຄວາມໝັ່ນໃຈໃນການກັບຕົວຂອງຂາລົງປັນຂາຂື້ນຂອງຫຸ້ນ

ຫຼື ຄ່າເງິນ ຈຶ່ງຄວນຖ້າ confirm ດ້ວຍແທ່ງທຽນສີຂຽວອີກແທ່ງທີ່ມີລາຄາເປີດກະໂດດ gap ຂື້ນໄປ


ຂາຂື້ນ Bearish Long-legged doji ຄືຮູບແບບແທ່ງທຽນທີ່ເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ເປັນຊ່ວງຂາຂື້ນ(Uptrend) ແລ້ວເກີດແທ່ງທຽນທີ່ມີລັກສະນະຂອງໄສ້ທຽນແລະດ້ານລຸ່ມ ແລະ ດ້ານເທິງເປັນເສັ້ນຍາວໆ ມີຂະໜາດຄວາມຍາວຂອງໄສ້ທຽນທີ່ສອງເທົ່າກັນ ຫຼືໃກ້ຄຽງກັນ ສ່ວນຕົວແທ່ງທຽນ (ฺBody)

ມີລັກສະນະໜ້ອຍ ຫຼື ສັ້ນຫຼາຍຈຶ່ງເບິ່ງເປັນເສັ້ນແນວນອນ ຈາກຮູບແບບທີ່ເກີດເປັນ Bullish Long-legged doji

ນີ້ ໂດຍສະຫຼຸບມີຄວາມໝາຍວ່າ ມີແຮງຊື້ ແລະ ແຮງຂາຍໃນຈຳນວນທີ່ຫຼາຍໆ ເຮັດໃຫ້ລາຄາມີການຜັນຜວນ

ບໍ່ມີຄວາມສັດເຈນ ນັກລົງທຶນຈຶ່ງເກີດຄວາມສັບສົນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາປິດໃກ້ຄຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບລາຄາເປີດ ຮູບແບບດັ່ງນີ້ຈຶ່ງຍັງສະຫຼຸບທິດທາງຂອງແນວໂນ້ມໄດ້ບໍ່ແນ່ນອນ ເພື່ອຄວາມໝັ່ນໃຈໃນການກັບຕົວຂອງຂາລົງປັນຂາຂື້ນຂອງຫຸ້ນ

ຫຼື ຄ່າເງິນ ຈຶ່ງຄວນຖ້າ confirm ດ້ວຍແທ່ງທຽນສີຂຽວອີກແທ່ງທີ່ມີລາຄາເປີດກະໂດດ gap ລົງໄປ

19.Bullish Kicking Pattern VS Bearish Kicking Pattern

ຂາຂຶ້ນ  Bullish Kicking Pattern ເປັນລັກສະນະຮູບແບບແທ່ງທຽນທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກກ່ອນໜ້ານີ້ເປັນຊ່ວງຂາລົງ (Downtrend) ໂດຍໃຍນຊ່ວງຂາລົງນັ້ນເປັນແທ່ງທຽນສີແດງຊະນິດ Marubozu (ແທ່ງທຽນທີ່ບໍ່ມີທັງໄສ້ທາງເທິງ

ແລະ ທາງລຸ່ມ ຫຼື ອາດຈະມີແຕ່ສັ້ນຫຼາຍ) ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ລ່າສຸດເກີດເທຣນຂາຂຶ້ນເປັນແທ່ງທຽນສີຂຽວຊະນິດ

Marubozu ເຊັ່ນກັນ ໂດຍມີລາຄາປິດທີ່ກະໂດດຂຶ້ນຈາກແທ່ງທຽນສີແດງຈົນເກີດ Gap (ຊ່ອງວ່າງທີ່ມີໄລຍະຫ່າງ)ຂຶ້ນ

ລັກສະນະຂອງ Bullish Kicking Pattern  ຖືເປັນຮູບແບບທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງໃນສັນຍານທິດທາງຂອງການກັບຕົວ

ຈະໃຫ້ສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ ຄວນຈະ confirm ດ້ວຍອີກແທ່ງທີ່ເປັນສີຂຽວ ທີ່ມີລາຄາເປີດກະໂດດຈົນເກີດ Gap ຫຼືມີລາຄາປິດທີ່ເໜືອຂຶ້ນໄປອີກຂາລົງ Bearish Kicking Patternເປັນລັກສະນະຮູບແບບແທ່ງທຽນທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກກ່ອນໜ້ານີ້ເປັນຊ່ວງຂາຂຶ້ນ(Uptrend)

ໂດຍໃນຊ່ວງເວລາາຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ເປັນແທ່ງທຽນສີຂຽວຊະນິດ Marubozu (ແທ່ງທຽນທີບໍ່ມີໄສ້ທັງທາງເທິງແລະທາງລຸ່ມຫຼືອາດຈະມີແຕ່ສັ້ນຫຼາຍ)

ຕໍ່ມາລ່າສຸດເກີດເທຣນຂາລົງເປັນແທ່ງທຽນສີແດງຊະນິດ Marubozu ເຊັ່ນກັນ

ໂດຍມີລາຄາປິດທີ່ກກະໂດດລົງຈາກແທ່ງທຽນສີຂຽວຈົນເກີດ Gap (ຊ່ອງວ່າງທີ່ມີໄລຍະຫ່າງ)ຂຶ້ນ

ລັກສະນະຂອງ Bullish Kicking Pattern ຖືວ່າເປັນຮູບແບບທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງໃນສັນຍານທິດທາງ

ຂອງການກັບຕົວ ຈະໃຫ້ສົມບູນຫຼາຍຂຶ້ນ ຄວນມີ confirm ດ້ວຍອີກແທ່ງທີ່ເປັນສີແດງ ທີ່ມີລາຄາປິດກະໂດດລົງ

ຈົນເກີດ gap ຫຼືມີລາຄາປິດທີ່ຕໍ່າລົງໄປອີກ


20. 3 Bullish Soldier VS 3 Bearish Soldier

າຂື້ນ3 Beaish SoIdier

3-BuIIish-SoIdier ເປັນແທ່ງທຽນສີຂຽສທີ່ຢູ່ໃນເທຮັນຂາຂື້ນ

ມີລັກສະນະທີ່ແທ່ງທຽນໂຕຫຼັ່ງອາດຈະເທົ່າກັນ ຫຼຶຍາວກ່ອນແທ່ງທຽນກ່ອນໜ້າ

ໃນຂະນະທີ່ລາຄາປິດສູງຂື້ນມາເລື່ອຍໆຕາມລຳດັບ1-2-3 ຂອງແທ່ງທຽນທັ່ງສາມ ຮູບແບບເຊັ່ນນີ້ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມອົດທົນຂອງໃນເທຮັນຂາຂື້ນ ແຕ່ມີຂໍ້ທີຄວນລະວັງຄຶ ຫາກແທ່ງທຽນມທີ່ອອກມາມິຂະໜາດສັ້ນກວ່າເກົ່າເລື່ອຍໆ

ເຊັ່ນແທ່ງທີທີ3ສັ້ນກວ່າແທ່ງທີ2ແລະແທ່ງທີ2ສັ້ນກວ່າແທ່ງທີ1ເຖິງຈະຍັງຢູ່ໃນ

ເທຮັນຂາຂື້ນກໍ່ຕາມ ແຕ່ອາດຈະມີການກັບຕົວຫຼຶກັບທິດທາງ (ReversaI Pattern)ລົງໄດ້

ແທນທີ່ຈະຢູ່ໃນເທຮັນຂາຂື້ນຕໍ່ໄປ(Uptrend Continuouspattern)


ຂາລົງ 3 Bearish SoIdier ເປັນແທ່ງທຽນສີແດງ

ທີ່ຢູ່ໃນເທຮັນຂາລົງ ມີລັກສະນະທີ່ເເທ່ງທຽນໂຕຫຼັ່ງອາດຈະເທົ່າກັນຫຼຶຍາວກ່ອນແທ່ງທຽນກ່ອນໜ້າ ໃນຂະນະທີ່ລາຄາປິດລົງມາເລື່ອຍໆຕາມລຳດັນ1-2-3 ຂອງແທ່ງທຽນທັງສາມຮູບແບບເຊັ່ນນີ້ບົ່ງບອກ

ເຖິງແຮງຂາລົງທີ່ນ້ຳໜັກໃນເທຮັນ ແຕ່ມີຂໍ້ທີ່ຄວນລະວັງຄຶ ຄວນກວດສອບທຽນໃຫ້ລອບຄອບຄຶ ຫາກແທ່ງທຽນທີ່ອອກມາມີຂະໜາດສັ້ນກວ່າເກົ່າລົງໄປເລື່ອຍໆ ເຊັ່ນແທ່ງທີ3ສັ້ນກວ່າ2ແລະແທ່ງທີ2ສັ້ນກວ່າ

ແທ່ງທີ1ເຖິງແມ້ວ່າຈະຍັງຢູ່ໃນເທຮັນຂາລົງກໍຕາມແຕ່ອາດຈະມີການກັບໂຕຫຼຶກັບທິດທາງ

(RevesaI Pattern) ຂື້ນໄດ້ແທ່ນທີ່ຈະຢູ່ໃນເທຮັນຂາລົງຕໍ່ໄປ(Downtrend Continuous Pattern)

21.Bullish On Neck Line VS Bearish On Neck Line

ຂາຂຶ້ນ Bullish On Neck Line ລັກສະນະເປັນແທ່ງທຽນສີແດງທີເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງຂາຂຶ້ນໂດຍໄດ້ຕາມຫຼັງແທ່ງທຽນສີຂຽວກ່ອນໜ້າ

ແລະ ມີລາຄາປິດທີ່ຢູ່ສູງກວ່າລາຄາສູງສຸດຂອງແທ່ງທຽນກ່ອນໜ້າເຊັ່ນກັນ

ຮູບແບບແທ່ງທຽນມີລັກສະນະເຊັ່ນ ນີ້ບົງບອກເຖິງແນວໂນ້ມຫຸ້ນ ຫຼື

ຄ່າເງິນທີ່ຂຶ້ນມານັ້ນຈະຍັງທຽນອີກແທ່ງ ( ສີຫຍັງກໍ່ໄດ້ ) ທີ່ມີລາຄາປິດ

ແລະ ເປີດຕ່ຳກວ່າລາຄາຕ່ຳສຸດສຸດຂອງແທ່ງທຽນສີແດງຈະເທົ່າກັບເປັນການຢືນຢັ້ນຊ່ວງຂາຂຶ້ນວ່າຍັງຄົງເປັນເຊັ່ນນັ້ນ


ຂາລົງBearish On Neck Line ລັກສະນະເປັນແທ່ງທຽນສີຂຽວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງຂາລົງໂດຍໄດ້ຕາມຫຼັງແທ່ງທຽນສີແດງກ່ອນໜ້າ

ແລະ ມີລາຄາປິດທີ່ຢູ່ຕ່ຳກວ່າລາຄາຕ່ຳສຸດຂອງແທ່ງທຽນກ່ອນໜ້າເຊັ່ນກັນ ຮູບແບບແທ່ງທຽນມີລັກສະນະເຊັ່ນນີ້ບົງບອກເຖິງແນວໂນ້ມຫຸ້ນ ຫຼື ຄ່າເງິນທີ່ລົງມາຈະຍັງຄົງລົງຕໍ່ໄປຍິ່ງຖ້າຫຼັງຈາກນີ້ເກີດແທ່ງທຽນອີກແທ່ງທຽນອີກແທ່ງ ( ສີຫຍັງກໍ່ໄດ້ )

ທີ່ມີລາຄາປິດ ແລະ ເປີດຕ່ຳກວ່າລາຄາຕ່ຳສຸດຂອງແທ່ງທຽນສີຂຽວຈະເທົ່າກັບເປັນການຢືນຢັ້ນຊ່ວງຂາລົງວ່າຍັງຄົງເປັນເຊັ່ນນັ້ນ

22.Bullish Separating Lines VS Bearish Separating Lines

ຂາຂື້ນ Bullish Separating Lines ເປັນຮູບແບບແທ່ງທຽນສີ່ຂຽວທີ່ເກິດໃນຊ່ວງຂາຂື້ນ ໂດຍໄລຕາມຫຼັງແທ່ງທຽນກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ເປັນສີ່ແດງ ເຊິ່ງມີລາຄາປິດທີ່ເທົ່າກັນກັບລາຄາປິດຂອງແທ່ງທຽນສີ່ແດງ

ຮູບແບບລັກສະນະເຊັ່ນນີ້ ບົ່ງບອກເຖິງແນວໂນມທີ່ເປັນຂາຂື້ນ ຈະຂື້ນຕໍ່າໄປ ເພຶ່ອເປັນການຢື້ນຢັນທີ່ສັດເຈນຍິ່ງຂື້ນແທ່ງທຽນຕໍ່າໄປຄວນເປັນສີ່ຂຽວ


ຂາລົງ Bearish Separating Lines ເປັນຮູບແບບແທ່ງທຽນສີ່ແດງທີ່ເກິດຂື້ນໃນຊ່ວງຂາ

ລົງ ໂດຍໄດ້ຕາມຫຼັງແທ່ງທຽນກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ເປັນສີ່ຂຽວ ເຊິ່ງມີລາຄາທີ່ເທົ່າກັນກັບລາຄາເປິດຂອງ

ແທ່ງທຽນສີ່ຂຽວ ຮູບແບບລັກສະນະເຊັ່ນນີ້ ບົ່ງບອກເຖິງແນວໂນມທີ່ຫຸ້ນຫຼືລາຄາເງິນທີ່ເປັນຂາລົງ

ຈະລົງຕໍ່າໄປ ເພຶ່ອເປັນການຢື້ນຢັນທີ່ສັດເຈນຍິ່ງຂື້ນແທ່ງທຽນຕໍ່າໄປຄວນເປັນສີ່ແດງ

23.Bullish Tri Star VS Bearish Tri Star

ຂາຂຶ້ນ  Bullish Tri Star ເປັນຮູບແບບແທ່ງທຽນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນ

ລັກສະນະຄືໃນຊ່ວງເທຣນຂາລົງ ເກີດມີແທ່ງທຽນຮູບແບບ Doji ຂຶ້ນ 3 ຕົວ ໂດຍຕົວທຳອິດ ແລະ

ຕົວທີສອງ ຈະຢູ່ໃນເທຣນຂາລົງຕິດຕໍ່ກັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນເກີດ Doji ຕົວທີສາມຕາມມາແຕ່ຢູ່ໃນລັກສະນະພິກຕົວກັບເປັນຂາຂຶ້ນຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຮູບຄ້າຍໆ

3 ດາວ (Tri-Star) ແທ່ງທຽນໃນກຸ່ມທີ່ມີຮູບແບບລັກສະນະແບບນີ້ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມບໍ່ແນ່ໃຈຂອງຕະຫຼາດ

ທີ່ຕິດຕໍ່ກັນເລື້ອຍໆມາຕະຫຼອດ ນັກລົງທຶນເກີດຄວາມລັງເລ ສັບສົນໃນການຕັດສິນໃຈ

ເນື່ອງຈາກລາຄາຊື້ເທົ່າກັບລາຄາຂາຍ ລາຄາເປີດເທົ່າກັບລາຄາປິດ ແລະ ເມື່ອລາຄາມີການເໜັງຕົວພິກກັບໄປຢູ່ໃນເທຣນຂາຂຶ້ນໃນ

Doji ຕົວສຸດທ້າຍຈຶ່ງປຽບເໝືອນເປັນການສົ່ງສັນຍານພິກຕົວກັບຂອງເທຣນຈາກລົງເປັນຂຶ້ນນັ້ນເອງ


ຂາລົງ  Bearish Tri Star ເປັນຮູບແບບແທ່ງທຽນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນ

ລັກສະນະຄືໃນຊ່ວງເທຣຍຂາຂຶ້ນ ເກີດມີແທ່ງທຽນຮູບແບບ Doji ຂຶ້ນ 3ຕົວ ໂດຍຕົວທຳອິດແລະຕົວທີສອງ

ຈະຢູ່ໃນເທຣນຂາຂຶ້ນຕິດຕໍ່ກັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນເກີດ Doji ຕົວທີສາມຕາມມາແຕ່ຢູ່ໃນລັກສະນະພິກຕົວກັບເປັນຂາລງ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຮູບຄ້າຍໆ 3ດາວ (Tri-Star) ແທ່ງທຽນໃນກຸ່ມທີ່ມີຮູບແບບລັກສະນະແບບນີ້ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມບໍ່ແນ່ໃຈຂອງຕະຫຼາດທີ່ຕິດຕໍ່ກັນເລື້ອຍໆມາຕະຫຼອດ ນັກລົງທຶນເກີດຄວາມລັງເລ ສັບສົນໃນການຕັດສິນໃຈ ເນື່ອງຈາກລາຄາຊື້ເທົ່າກັບລາຄາຂາຍ ລາຄາເປີດເທົ່າກັບລາຄາປິດ

ແລະ ເມື່ອລາຄາມີການເໜັງຕົວພິກໄປໃນເທຣນຂາຂຶ້ນໃນ Doji ຕົວສຸດທ້າຍ ຈຶ່ງປຽບເໝືອນເປັນການສົ່ງສັນຍານພິກກັບຂອງເທຣນຈາກຂຶ້ນລົງເປັນລົງນັ້ນເອງ

24.Long Lower Shadow VS Long Upper Shadow

ຂາຂຶ້ນ Long Lower Shadow ເປັນຮູບແບບແທ່ງທຽນສີຂຽວທີ່ມີໄສ້ທຽນດ້ານລຸ່ມ

ຍາວຫລາຍ ໂດຍທີ່ຕົວແທ່ງທຽນ (Body) ມີຂະໜາດສັ້ນແລະຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງໄສ້ທຽນດ້ານເທິງຈົນເກືອບຈະຕິດກັນ ຄືມີໄສ້ທຽນດ້ານເທິງຍື່ນອອກມາເລັກນ້ອຍ ແທ່ງທ່ຽນລັກສະນະນີ້ໝາຍເຖິງ

ຫຸ້ນຫລືຄ່າເງີນທີ່ມີລາຄາປິດທີ່ສູງກວ່າລາຄາເປີດ (ລາຄາສູງຂຶ້ນ) ໂດຍມີລາຄາປິດທີ່

ໃກ້ຄຽງກັບລາຄາສູງສຸດອີກດ້ວຍ ມີສາເຫດກໍເນື່ອງມາຈາກມີແຮງຊື້ເຂົ້າມາໃນຈຳນວນ

ຫລາຍແລະວ່ອງໄວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາດິ່ງສູງຂຶ້ນ ເກີດເປັນຮູບລັກ Long Lower Shadow ຊຶ່ງໝາຍເຖິງບອກແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນຈະຍັງຄົງຢູ່ຂຶ້ນຕໍ່ໄປ ແຕ່ເມື່ອແຮງຊື້ເຖິງຈຸດອິ່ມຕົວແລ້ວ ກໍອາດເກີດເຊນພິກກັບຈາກຂຶ້ນເປັນລົງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ສະນັ້ນຮູບລັກ Long Lower Shadow ຍັງບໍ່ແມ່ນການບອກທິດທາງຂອງແນວໂນ້ມທີ່ຊັດເຈນພໍ ໂອກາດທີ່ຈະພິກຕົວກັບຈາກຂຶ້ນເປັນລົງ

ຫລືຍັງຄົງຂຶ້ນຕໍ່ໄປອີກມີໄດ້ທັງນັ້ນ

ຂາລົງ Long Upper Shadow ເປັນຮູບແບບແທ່ງທຽນສີແດງທີ່ມີໄສ້ທຽນທາງເທິງຍາວຫຼາຍໂດຍທີ່ຕົວແທ່ງທຽນ (Body)

ມີຂະໜາດສັ້ນ ແລະ ຢູ່ບໍລິເວນຕໍ່າໃກ້ຄຽງໄສ້ທຽນທາງລຸ່ມຈົນເກືອບຈະຕິດກັນ

ຄືມີໄສ້ທຽນທາງລຸ່ມເດ່ອອກມາພຽງເລັກນ້ອຍ ແທ່ງທຽນລັກສະນະແບບນີ້ໝາຍເຖິງຫຸ້ນຫຼືຄ່າເງິນທີ່ມີລາຄາເປີດທີ່ສູງກວ່າລາຄາປິດ

(ລາຄາຕໍ່າລົງ) ໂດຍມີລາຄາປິດທີ່ໃກ້ຄຽງກັບລາຄາຕໍ່າສຸດ ມີສາເຫດກໍ່ເນື່ອງມາຈາກມີແຮງຂາຍເຂົ້າມາໃນ

ຈຳນວນຫຼາຍແລະວ່ອງໄວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຼຸດຕໍ່າລົງໄປເກີດເປັນລັກສະນະ

Long Upper Shadow  ເຊິ່ງໝາຍເຖິງບອກແນວໂນ້ມຂາລົງຍັງຈະຄົງຢູ່ລົງຕໍ່ໄປ

ແຕ່ເມື່ອແຮງຊື້ຮອດຈຸດອີ່ມຕົວແລ້ວ ກໍ່ອາດຈະເກີດເທຣນພິກຕົວກັບຈາກລົງເປັນຂຶ້ນໄດ້ເຊັ່ນກັນສະນັ້ນຮູບລັກ

Long Upper Shadow ຍັງບໍ່ແມ່ນການບອກທິດທາງຂອງແນວໂນ້ມທີ່ຊັດເຈນພໍ ໂອກາດທີ່ຈະພິກຕົວກັບຈາກລົງເປັນຂຶ້ນຫຼືຍັງຄົງຕໍ່າລົງໄປເລື້ອຍໆອີກມີໄດ້ທັງນັ້ນ

25.Bullish Meeting Line VS Bearish Meeting Line

ຂາຂຶ້ນ Bullish Meeting Line ເປັນຮູບແບບແທ່ງທຽນສີຂຽວຂອງຫຸ້ນຫຼືຄ່າເງິນທີ່ຢູ່ໃນເທຣນຂາລົງເຊິ່ງກ່ອນຫນ້ານັ້ນເປັນແທ່ງທຽນ

ສີແດງທີ່ມີລາຄາເປີດໂດດລົງຈາກລາຄາປິດຂອງເທຮນຂາລົງໃນວັນກ່ອນ ໆ ໂດຍຕົວແທ່ງທຽນສີຂຽວຫຼ້າສຸດນີ້ກໍມີລາຄາເປີດທີ່ໂດດລົງຈາກລາຄາປິດ

ຂອງແທ່ງທຽນສີແດງເຊັ່ນກັນແຕ່ທ້າຍສຸດມີການປັບຕົວຂຶ້ນມາປິດລາຄາທີ່ເທົ່າກັນຫລືໃກ້ຄຽງກັນກັບລາຄາ

ເປີດຂອງແທ່ງທຽນສີແດງກ່ອນຫນ້ານີ້ລັກສະນະເເບບນີ້ຫມາຍເຖິງແຮງຊື້ກັບແຮງຂາຍເທົ່າ

ກັນແນວໂນ້ມຫລືທິດທາງຕໍ່ໄປອາດຈະເກີດການກັບຕົວຈາກຂາລົງປ່ຽນເປັນຂາຂຶ້ນແຕ່ໂອກາດການກັບ

ຕົວຍັງສູ້ແທ່ງທຽນໃນຮູບແບບລັກສະນະຂອງ piercing pattern ບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງຄວນລໍຍືນຍັນຈາກແທ່ງທຽນຕົວຕໍ່ໄປທີ່ມີລາຄາປິດສູງຂຶ້ນກວ່າແທ່ງທຽນສີຂຽວນີ້

ຂາລົງ Bearish Meeting Line ເປັນຮູບແບບແທ່ງທຽນສີແດງຂອງຫຸ້ນຫຼືຄ່າເງິນທີ່ຢູ່ໃນເທຣນຂາຂຶ້ນເຊິ່ງກ່ອນຫນ້ານັ້ນເປັນ

ແທ່ງທຽນສີຂຽວທີ່ມີລາຄາເປີດໂດດຂຶ້ນຈາກລາຄາປິດຂອງເທຣນຂາຂຶ້ນໃນມື້ກ່ອນໂດຍ

ແທ່ງທຽນສີແດງຫຼ້າສຸດກໍມີລາຄາເປີດທີ່ໂດດຂຶ້ນຈາກລາຄາປິດຂອງແທ່ງທຽນສີຂຽວເຊັ່ນກັນແຕ່ທ້າຍສຸດມີການປັບຕົວຫຼຸດລົງມາເປີດລາຄາທີ່ເທົ່າກັນຫລືໃກ້ຄຽງກັນ ກັບລາ ການປິດຂອງແທ່ງທຽນສີຂຽວກ່ອນຫນ້ານີ້ລັກສະນະແບບນີ້ຫມາຍເຖິງແຮງຊື້ກັບແຮງຂາຍ

ເທົ່າກັນແນວໂນ້ມຫລືທິສະທາງຕໍ່ໄປອາດຈະເກີດການກັບຕົວຈາກຂາຂຶ້ນປ່ຽນເປັນຂາລົງແຕ່ໂອກາດການກັບ

ຕົວຍັງສູ້ແທ່ງທຽນໃນຮູບ ແບບລັກສະນະຂອງ Dark Cloud Cover ບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງຄວນລໍຍືນຍັນຈາກແທ່ງທຽນຕົວຕໍ່ໄປທີ່ມີລາຄາປິດສູງຂຶ້ນກວ່າແທ່ງທຽນສີແດງນີ້

26.Bullish Stick Sandwich VS Bearish Stick Sandwich

ຂາຂື້ນ Bullish Stick Sandwich ເປັນຮູບແບບທຽນທຽນ 3 ແທ່ງຂອງຫຸ້ນຫລືຄ່າເງິນທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງຂາລົງເລີ່ມຈາກແທ່ງທໍາອິດເປັນແທ່ງທຽນສີແດງທີ່ມີລາຄາປິດ

ຕ່ໍາລົງມາຕາມເທຂາລົງກ່ອນຫນ້າຈາກນັ້ນເກີດ ແທ່ງທຽນສີຂຽວຕາມມາເປັນແທ່ງທີ່ສອງເຊິ່ງມີລາຄາປິດທີ່ສູງກວ່າແທ່ງທໍາອິດແລະຫຼ້າສຸດແທ່ງທີ່

ສາມເກີດເປັນແທ່ງທຽນສີແດງອີກຄັ້ງໂດຍມີລາຄາເປີດທີ່ສູງກວ່າແທ່ງທີ່ສອງແຕ່ໃນທີ່ສຸດລາຄາທີ່ປິດ

ຫລ່າສຸດກັບຕົກໄປຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນຫລືໃກ້ຄຽງກັບລາຄາປິດຂອງແທ່ງທຽນແທ່ງລັກ ລັກສະນະເເບບນີ້ຫາກເບິ່ງໃນອີກມຸມໂດຍເອົາແທ່ງທໍາອິດກັບແທ່ງທີ່ສາມມາລວມກັນກໍຈະເບິ່ງຄ້າຍຄື

Inverted hammer ທີ່ເປັນສັນຍານແບງ ບອກການກັບຕົວຈາກຂາລົງເປັນຂາຂື້ນນັ້ນເອງແລະເພື່ອຄວາມຫມັ້ນໃຈຫລາຍຂື້ນຄວນມີການຍືນຍັນ

ອີກແທ່ງໜືງດ້ວຍແທ່ງທຽນສີຂຽວທີ່ມີລາຄາເປີດສູງກວ່າລາຄາປິດຂອງແທ່ງທີ່ສາມທີ່ມີລັກສະນະເປັນ

Marub ozu

Bearish Stick Sandwich ເປັນຮູບແບບທຽນ 3 ແທ່ງຂອງຫຸ້ນຫລືຄ່າເງິນທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງຂາຂື້ນເລີ່ມຈາກແທ່ງທໍາອິດເປັນແທ່ງທຽນ

ສີຂຽວທີ່ມີລາຄາປິດສູງຊື້ນໄປຕາມເທຣນຂາຂືນ ກ່ອນຫນ້າຈາກນັ້ນເກີດແທ່ງທຽນສີແດງຕາມມາເປັນແທ່ງທີ່ສອງເຊິ່ງມີລາຄາປິດ

ທີ່ຕ່ໍາກວ່າແທ່ງທໍາອິດແລະຫຼ້າສຸດແທ່ງທີ່ສາມເກີດເປັນແທ່ງທຽນສີຂຽວອີກຄັ້ງໂດຍມີລາຄາເປີດທີ່ຕ່ໍາກວ່າແທ່ງທີ່ສອງແຕ່ໃ

ນ ທີ່ສຸດ ຄາຄາທີ່ປິດຫຼ້າສຸດກັບຂືນໄປຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນຫລືໃກ້ຄຽງກັບລາຄາປິດຂອງແທ່ງທຽນແທ່ງທຳ

ອິດລັກສະນະເຊັ່ນນີ້ຫາກເບິ່ງໃນອີກມຸມຫນືງໂດຍເອົາແທ່ງທໍາອິດກັບແທ່ງທີ່ສາມມາລວມກັນກໍຈະເບິ່ງຄ້າຍຄື

Shooting Star ທີ່ເປັນສັນຍານບົ່ງບອກການກັບຕົວຈາກຂາຂືນເປັນຂາລົງແລະເພື່ອໃຫ້ຫມັ້ນໃຈ

ຍິ່ງຂືນຄວນມີການຍືນຍັນອີກແທ່ໜືງງດ້ວຍແທ່ງທຽນສີແດງທີ່ມີລາຄາເປີດຕ່ໍາກວ່າລາຄາປິດຂອງແທ່ງທີ່ສາມທີ່ມີຮູບລັກ ເປັນ Marubozu

Forex Lao,Weltrade Lao,Free VPS Server,Free server run EA