Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 01256304 Online 2 ]    

ເທຣດງ່າຍໆ ດ້ວຍການໃຊ້ Bollinger Bands

ເທຣດງ່າຍໆດ້ວຍການໃຊ້ Bollinger Bands

Bollinger Bands ເປັນອີກໜຶ່ງເຄື່ອງມືທາງເທັກນິກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເບິ່ງເທຣນແລະການກັບຕົວເປັນຫຼກ ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງແລະການເຄື່ອນທີ່ຂອງລາຄາ ນັກເທັກນິກໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ຈະນິຍົມໃຊ້ Bollinger Bands ວິເຄາະໃນກຣາຟໄລຍະສັ້ນໆເຊັ່ນ ລາຍວັນ ຫຼື ລາຍອາທິດ ຫຼາຍກວ່າລາຍປີ ຜູ້ທີ່ຄິດຄົ້ນ ທ້າວ ຈອນ ໂບລິນເຈີຣ໌ (John Bollinger)

ລາວເປັນນັກຫຼິ້ນຫຸ້ນທາງເທັກນິກໂດຍ Bollinger Bandsນັ້ນ ລາວໄດ້ພັດທະນາແລະຕໍ່ຍອດມາຈາກ ການໃຊ້ເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ແບບອ້ອມກອບ (Moving Averange Envelopes) ຮູບລັກຂອງ Bollinger Bands ຈະປະກອບດ້ວຍສາມເສັ້ນຄື ເສັ້ນເທິງ = Upper Band ( BB Top ) ເສັ້ນກາງ = Middle Band ( BB Average ) ເສັ້ນລຸ່ມ = Lower Band ( BB Battom ) ເມື່ອເສັ້ນທັງສາມນັ້ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເທິງກຣາຟແລ້ວ ພາບທີ່ອອກມາກໍ່ຈະຄ້າຍໆໂຕໜອນຫຼືຂີ້ກະເດືອນ 3ໂຕທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກກັນຢ່າງເປັນທີມ ມີຄວາມກົມກຽວແໜ້ນແຟ້ນກັນເປັນຢ່າງດີ ບາງເທື່ອກໍ່ຢູ່ໃກ້ກັນບາງເທື່ອກໍ່ຢູ່ໄກກັນ ແບບວ່າຈະບໍ່ຖິ້ມກັນໄປໃສເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ (ຮັກກັນແທ້ເດເຮົາ ຮ່າໆໆ)ສຳລັບການຕັ້ງຄ່າໃຊ້ງານນັ້ນ ໂດຍປົກກະຕິຈະນິຍົມໃຊ້ຕາມຕົ້ນສະບັບທີ່ MT4 ໃຫ້ມາຄືກຳນົດ Period ໄວ້ທີ່ 20 ຕາມຕົວຢ່າງ ຕົວຢ່າງການຕັ້ງຄ່າແລະເປີດໃຊ້ງານ
ໃຫ້ໄປທີ່ Insert > Indicator > Trend > Bollinger Bands > ກຳນົດຄ່າ (ເອົາຕາມຕົ້ນສະບັບ) > ຕົກລົງ

ປະໂຫຍດແລະການເຮັດວຽກBoIIinger bands


ໃຊ້ວັດຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ
ໃຊ້ເປັນແນວຮັບແລະແນວຕ້ານ
ໃຊ້ຫາແນວໂນ້ມຂອງລາຄາໃຊ້ເບີ່ງ Overbought,oversoId (ຊື້ຫຼືຂາຍຫຼາຍເກີນໄປ)
ໃຊ້ເທຣດດ້ວຍກົນລະຍຸແບບBreaKouts

1. ໃຊ້ວັດຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ BoIIinger Bands ສາມາດບອກເຮົາໃຫ້ຮູ້ວ່າສະພາບຂອງຕະຫຼາດເປັນຈັ່ງໃດ໋ກຳລັງຄຶກຄັກຫຼືຢູ່ໃນຊ່ວງງຽບໂດຍໃຫ້ເບິ່ງຈາກເສັ້ນຄືຖ້າເສັ້ນມີລັກສະນະບີບຊິດເຂົ້າຫາກັນແບບແຄບໆ ນັ້ນໝາຍເຖິງຕະຫຼາດກຳລັງງຽບໆຫຼືຢູ່ໃນຊ່ວງວຸ້ນວາຍຢູ່ ແຕ່ຖ້າເສັ້ນແຍກອອກຈາກກັນແລ້ວຢູ່ຫ່າງໆກັນຕອນໃດ໋ ນັ້ນໝາຍເຖິງ ຕະຫຼາຍມີຄວາມຄຶກຄັກບົ່ງບອກວ່ມີນັກລົງທຸນ ກຳລັງມີການຊື້-ຂາຍກັນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ

ຕົວຢ່າງ

2.ໃຊ້ເປັນແນວຮັບ ແລະ ແນວຕ້ານ Bollinger Bands ທີ່ປະກອບກັນດ້ວຍ 3 ເສັ້ນນັ້ນຈະເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມແນວໂນ້ມຂອງລາຄາ ໂດຍມີໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນດັ່ງນີ
    ເສັ້ນເທິງ ຫຼື Upper Band = ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແນວຕ້ານ
   ເສັ້ນກາງ ຫຼື Middle Band = ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທັງແນວຮັບ ແລະ ແນວຕ້ານ
   ແລະ ເສັ້ນລຸ່ມ ຫຼື Lower Band = ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແນວຮັບ
ຕົວຢ່າງ

3.ໃຊ້ຫາແນວໂນ້ມຂອງລາຄາ ເຮົາສາມາດນຳ Bollinger Bands ມາໃຊ້ເພື່ອຫາແນວໂນ້ມຂອງລາຄາດັ່ງນິ້
ແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ = ລັກສະນະຂອງລາຄາຈະຢູ່ບໍລິເວນເສັ້ນຂອບເທິງ ແລະ ບໍ່ຄ່ອນຈະທະລຸເສັ້ນຂອບກາງລົງໄປໄດ້
ແນວໂນ້ມຂາລົງ = ລັກສະນະຂອງລາຄາຈະຢູ່ບໍລິເວນເສັ້ນຂອບລຸ່ມ ແລະບໍ່ຄ່ອຍຈະທະລຸເສັ້ນຂອບກາງຂຶ້ນໄປ
ແນວໂນ້ມຂອງລາຄາທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບ Sideway = ເມື່ອລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນຈົນຮອດເສັ້ນຂອບເທິງ ແລ້ວເກີດການກັບຕົວປ່ຽນຈາກຂຶ້ນເປັນລົງ ນັ້ນໝາຍເຖິງ ແນ້ວໂນ້ມລາຄາກຳລັງຈະລົງ (ເປັນສັນຍານຂາຍ) ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ລາຄາທີ່ຫຼຸດລົງຈົນຕຳເສ້ນຂອບທາງລຸ່ມ ຈາກນັ້ນເກີດການກັບຕົວ ປ່ຽນຈາກລົງເປັນຂຶ້ນນັ້ນໝາຍເຖິງ ແນວໂນ້ມລາຄາກຳລັງຈະຂຶ້ນ (ເປັນສັນຍານຊື້)
ຕົວຢ່າງ ໃຊ້ Bollinger Bands ຫາແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ

ຕົວຢ່າງ ໃຊ້BoIIingerBandsຫາແນວໂນ້ມຂາລົງ


ຕົວຢ່າງແນວໂນ້ມຂອງລາຄາທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບ Sideways


4.ໃຊ້ເບິ່ງ Overbought, Oversold ( ຊື້ ຫຼື ຂາຍຫຼາຍເກີນໄປ ) ກໍລະນີໃຊ້ເບິ່ງການຊື້ ຫຼື ຂາຍ ທີ່ຫຼາຍເກີນໄປນັ້ນ ກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງຍຸ່ງຍາກ
ພຽງແຕ່ເບິ່ງຈາກເສັ້ນກໍ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ໂດຍງ່າຍ ວິທີການເບິ່ງ ຫຼື ແປ່ຄວາມໝາຍຄື ເສັ້ນຂອບເທິງ ( Upper Band ) ໝາຍເຖິງການຊື້ທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ
ເສັ້ນຂອບລຸ່ມ ( Lower Band ) ໝາຍເຖິງການຂາຍທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ ສະນັ້ນເສັ້ນຂອບກາງ ( Middle Band ) ກໍ່ຄືການຊື້ ຫຼື ຂາຍທີ່ຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ ຫຼື ເທົ່າທຽມກັນນັ້ນເອ
ຕົວຢ່າງ


5. ໃຊ້ເທຣດດ້ວຍກົນລະຍຸແບບBreaKouts
ການເທຣດດ້ວຍກົນລະຍຸແບບBreakouts ຄຶການເຂົ້າເທຣດທັນທີ ເມື່ອລາຄາເກີດການທະລຸແນວຕ້ານ ຫຼືແນວຮັບ ໂດຍboIInger ສາມາດນຳມາໃຊ້ໄດ້ໃນວຽກງານທຸລະການຂອງຕະຫຼາດ ບໍ່ວ່ຊ່ວງຂາຂື້ນຂາລົງຫຼືໄຊເວ ແຕ່ການນຳໄປໃຊ້ໃນຕະຫຼາດທີແຕກຕ່າງກັນນຳກໍຕ້ອງມີການປັບປ່ຽນບາງກົນລະຍຸຫຼືເທັກນິກເພຶ່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບສະຖານະການຂອງຕະຫຼາດໃຈປະຈຸບັນ ການໃຊ້ງານນັ້ນກໍບໍ່ມີຫຍັງຍຸ່ງຢາກ ພຽງແຕ່ເບິ່ງລາຄາທີມັນທະລຸແລ້ວກໍເຂົ້າເທຣດຕາມແນວໂນ້ມຫຼືພາວະຂອງຕະຫຼາດທີ່ກຳລັງເປັນຢູ່
 ຕົວຢ່າງ ໃຊ້ເທຣດດ້ວຍກົນລະຍຸແບບ BreaKouts


6.ຕາມຕົວຢ່າງ ຈະເຫັນວ່າເມື່ອຕະຫຼາດມິດຄວາມຜັນຜວນຈະຕ່ຳເຮັດໃຫ້ເສັ້ນ  Bollinger bands ບີບຕົວເຂົ້າຫາກັນ ຈາກການທີ່ບີບຕົວເຂົ້າຫາກັນຫຼາຍໆ ນີ້ຄືໂອກາດທີ່ດີ ໃນການຫາຈຸດທະລຸແນວຮັບ ຫຼື ແນວຕ້ານ( Breakouts ) ໃນການເຂົ້າເທຣດ ຕາມກົນລະຍຸດ
ໃນການໃຊ້ Bollinger bands   ນັ້ນຖ້າຈະໃຫ້ດີ ຄວນໃຊ້ຮ່ວມກັບອິນດີເຄເຕີ ຕົວອື່ນໆ ປະກອບດ້ວຍເຊັ່ນ  Commodity Channel Index ( CC ), Relativa Strength Index ( Rsi) ,Oscillatators (OCT) ເພາະບາງຈັງຫວະ ຫຼື ບາງສະຖານະການ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈຍິ່ງຂຶ້ນ ຄວນມີອິນດິເຄເຕີ ຕາມທີ່ຍົກຕົວຢ່າງ ມາຊ່ວຍຢືນຢັ້ນອີກເທືອໜຶ່ງ

Forex Lao,Weltrade Lao,Free VPS Server,Free server run EA