Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 01256309 Online 0 ]    

lchimoku ປະໂຫຍດແລະການໃຊ້ງານສະບັບຫຍໍ

ການໃຊ້  Ichimoku ແບບລະອຽດ

ອິຊິໂມກຸ  (ichimoku) ເປັນເຄື່ອງມື່ວິເຄາະທາງເທັກນິກອີກຕົວໜື່ງ ທີ່ຢູ່ໃນແພດຟອມ MT4
ໂດຍອິນດິເຄເຕີນີ້ ຫາກເບິງໂດຍພາບລວມໆແລເວ ຄ່ອນຂ້າງຈະຍຸ່ງເຍີງ ສັບສົນ ອົນລະເວງ
ເບິງບໍ່ຄ່ອຍຈະໃຊ້ກັນເທົ່າໃດ ແຕ່ໃນຄວາມຈິງຫາເປັນແບບນັ້ນ ເພາະອິນດີເຄເຕີຕົວນີ້
ເຂົາໃຫ້ຂໍ້ມູນທີມີຄວາມແມ່ນຍຳຫຼາຍທີ່ດ່ຽວ ໃນບົດຄວາມນີ້ຈະມາກ່າວເຖິງປະໂຫຍດແລະການນຳໄປໃຊ້ງ່າຍ ຂອງເຈົ້າ

Ichimoku ໂດຍເນື່ອຫາຈະຢູ່ໃນຮູບແບບສະບັບຢໍ ສັ້ນ ກະທັດຫັດ ເພືອຈະໄດ້ງ່າຍຕໍ່ການທຳຄວາມເຂົາໃຈ

Ichimoku ແບ່ງແຍກອອກເປັນ 3 ສ່ວນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍເສັ້ນຄ່າສະເລຍ 5 ເສັ້ນດັ່ງນີ້

ເສັ້ນຖອຍ (Chikou ຊີໂຄວ)ຄືເສັ້ນລາຄາປິດປະຈຸບັນທີ່ຂະຍັບຕົວກັບ 26 ຄັ້ງ
ເສັ້ນກາງ ຈະປະກອບດ້ວຍ 2 ເສັ້ນຄື ເສັ້ນຄືເສັ້ນ Tenkan(ເທິງກັງ)=ຄ່າສະເລ່ຍສູງສຸດ+ຕ່ຳສຸດ ÷ 2
ໃນ 9 ຄັ້ງ,ແລະເສັ້ນ Kijun (ຄິຈຸນ) = ຄືຄ່າສະເລ່ຍສູງສຸດ+ຕ່ຳສຸດ ÷ 2 ໃນ 26 ຄັ້ງค
ເສັ້ນຂະຍັບຫຼືກຸ່ມກ້ອນເມກ(Kumo ຄຸໂມະ) ປະກອບດ້ວຍ2 ເສັ້ນທີ່  Shif
ໄປຂ້າງໜ້າ 26 ຄັ້ງຄືເສັ້ນSenkou span A (ເຊັນໂຄວ ສະເປນເອ)=ຄ່າສະເລ່ຍຈາກ
Tenkun+Kijun ÷ 2, ແລະເສັ້ນ Senkou Span B (ເຊັນໂຄວ ສະເປນບີ) = ຄ່າສະເລ່ຍສູງສຸດ+ຕ່ຳສຸດ ÷ 2 ຄຳນວນຍ້ອນຫຼັງ 52 ຄັ້ງ
ຕົວຢ່າງອົງປະກອບຂອງເສັ້ນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນ Ichimokuການເລືອກໃຊ້ງານIchimoku ใน MT4 : ໃຫ້ໄປທີ່ Insert » indicators » trend »  ichimoku kinko hyo

ປະໂຫຍດຂອງການນຳ Ichimoku ມາໃຊ້

ໂດຍເບິງຈາກເສັ້ນຄູ່ກາງ (Tenkan,Tenkan)ຖ້ແດງຕັດສີຟ້າຂື້ນ =ຊື້ ຖ້າແດງຕັດຟ້າລົງ=ຂາຍ
ຢື່ນຢັ້ນການເກີດເທຣດໃຫ່ຍໆ ໂດຍເບິງຈາກເສັ້ນຖອຍຕັດກັບເສັ້ນຂະຍັບຫຼືກຸ່ມກ້ອນເມກ (Chikou/Kumo)ຖ້າເສັ້ນຖອຍຕັດຂະຍັບຂື້ນ=ຈະເກີດເທນໃຫ່ຍຂາລົງ=ຈະເກີດເທນໃຫ່ຍຂາລົງບອກ
pattern ຂອງລາຄາວ່າກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງໃດ ມີເທນຫຼືໄຊເວ້ຍໂດຍເບິງຈາກຕຳແໜ່ງຂອງແທ່ງທຽນກັບກຸ່ມກ້ອນເມກເປັນແນວຮັບແນວຕ້ານ ໂດຍເບິງຈາກເສັ້ນຂະຍັບຫຼືກຸ່ມກ້ອນເມກກກັບແທ່ງທຽນ
ບອກຈຸດທີ່ລາຄາຈະມີການສະວິງຕົວແຮງໆຕາມbreak out

1 ບອກຈຸດຊື້-ຂາຍ ຈາກເສັ້ນຄູ່ກາງ Tenkan vs Kijun

ເສັ້ນຄູ່ກາງມີ 2 ເສັ້ນ ຄືເສັ້ນ Tenkan (ເທັນກັງ)ກັບເສັ້ນ Kijun (ຄີຈຸນ)ໂດຍປົກກະຕິຖ້າເຮົາinsert ເຂົ້າມາຕາມຕົ້ນແບບເດີມໆເສັ້ນTenkanຈະເປັນສີແດງ ເສັ້ນ Kijun
ຈະເປັນສີຟ້າ ທັງສອງເສັ້ນນີ້ຈະເຮັດໜ້າທີ່ບອກຈຸດຫຼືສັນຍານຂື້-ຂາຍຫຼືແນວໂນມໄລຍະສັ້ນໆມີວິທີຈຳງ່າຍໆກໍຄື ຄູ່ເສັ້ນສີແດງ (Tenkan) ເປັນຫຼັກ ຖ້າຕັດເສັ້ນສີຟ້າລົງໃຫ້ຂາຍນັ້ນເອງ ຂໍໃຫ້ເບິງຕາມພາບຕົວຢ່າງ

ຢື່ນຢັ້ນການເກີດເທຣນໃຫ່ຍໆ  Chikou vs Kumo

ການຢື່ນຢັ້ນວ່າຈະມີເທຣນໃຫ່ຍໆເກີດຂື້ນ ກໍ່ອາໄສການຕັດກັນຂອງເສັ້ນຖອຍກັບເສັ້ນຂະຍັບ ປົກກະຕິເສັ້ນຖອຍ(Chikou)ຕາມຕົ້ນແບບຫຼັງຈາກinsert ເຂົ້າມາຈະເປັນເສັ້ນສີຂຽວ(ນິຍົມໃຊ້ສີເດີມຕາມຕົ້ນສະບັບ)ສ່ວນເສັ້ນຂະຍັບ(Kumo)
ຫຼືທີ່ເອີນວ່າກຸ່ມກ້ອນເມກນັ້ນທີ່ເກີດຈາກເສັ້ນສອງເສັ້ນຮ່ວມເຂົ້າດ້ວຍກັນ ຄືເສັ້ນSenkou span A ກັບເສັ້ນ Senkou span B ເຮັດໃຫ້ເກີດກ້ອນເມກຂື້ນ ຖ້າສອງເສັ້ນນີ້ຢູ່ຫ່າງກກັນກໍ່ຈະເປັນກ້ອນເມກໃຫ່ຍ
ຖ້າໄກ້ກັນກໍ່ເປັນກ້ອນເມກນ້ອຍ ຖ້າໃກ້ກັນຫຼາຍໆ ກໍຈະເປັນແຄ່ຮູບເປັນເສັ້ນ ໃນການຢື່ນຢັ້ນການເກີດເທຣນ ມີວິທີ່ການຈຳງ່າຍໆກໍຄືເສັ້ນຖອຍຕັດເສັ້ນຂະຍັບຂື້ນ=ອາດເກີດເທຣນໃຫ່ຍຂາຂື້ນ ຖ້າເສັ້ນຖອຍຕັດເສັ້ນຂະຍັບລົງ=ອາດເກີນເທຣນໃຫ່ຍຂາລົງຕາມຕົວຢ່າງ


ໝາຍເຫດ:ສີຕົວເມກທີ່ເປັນເສັ້ນ Kumo ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມທີ່ແຕ່ລະທ່ານໄດ້ເຊັນໄວ້

3.ບອກ pattern ຂອງລາຄາວ່າກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງໃດ Candlesticks vs Kumo


pattern ຂອງລາຄາກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງໃດ ຄູ່ໃດຈາກຕຳແໜ່ງຂອງແທ່ງທຽນທີ່ຢູ່ກັບກຸ່ມກ້ອນເມກ ທຳຄວາມເຂົາໃຈງ່າຍໆກໍຄື

ຖ້າລາຄາ(ແທ່ງທຽນ)ຍັງຢູ່ເໜືອກ້ອນເມກ ສະແດງວ່າຍັງເປັນແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ
ຖ້າລາຄາ(ແທ່ງທຽນ)ຍັງຢູ່ໃຕ້ກ້ອນເມກ ສະແດງວ່າຍັງເປັນແນວໂນ້ມຂາລົງຢູ່
ຖ້າລາຄາ(ແທ່ງທຽນ)ຢູ່ໃນZone ກ້ອນເມກຢູ່ຍັງບໍ່ຕິດຫຼືພຸ່ງໄປໃສ່ສະແດງວ່າລາຄາຍັງຢູ່ໃນຮູບແບບ(ແພດເທຣນ)ໄຊສ໌ເວ້ຍ

ຕົວຢ່າງການບອກ pattern ຂອງລາຄາຈາກ Candlesticks vs Kumo


ເປັນແນວຮັບ-ແນວຕ້ານ Candlesticks vs Kumo

ເສັ້ນຂະຍັບຫຼືກຸ່ມກ້ອນເມກສາມາດເປັນໄດ້ທັງແນວຮັບແລະແນວຕ້ານໂດຍເບິງຈາກ
ເປັນແນວຮັບເມືອລາຄາ(ແທ່ງທຽນ)ຢູ່ເໜືອກຸ່ມກ້ອນເມກ
ເປັນແນວຕ້ານເມືອລາຄາ(ແທ່ງທຽນ)ຢູ່ໃຕ້ກຸ່ມກ້ອນເມກ
ຖ້າຫາກລາຄາສາມາດທະລຸແນວຮັບ ຫຼື ແນວຕ້ານໄດ້ເມືອໃດນັ້ນໝາຍເຖິງລາຄາອາດເກີດການປ່ຽນເທຣນໄດ້
ຕົວຢ່າງ ການທຳໜ້າທີ່ເປັນທັງແນວຮັບ-ແນວຕ້ານຂອງKumo(ກຸ່ມກ້ອນເມກ)


5ໝາຍເຫດ:ສີຕົວເມກທີ່ເປັນເສັ້ນ Kumo ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມທີ່ແຕ່ລະທ່ານໄດ້ເຊັນໄວ້


Forex Lao,Weltrade Lao,Free VPS Server,Free server run EA