Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 01256311 Online 0 ]    

Moving Average ປະໂຫຍດແລະການໃຊ້ງານ

Moving Average ຄືເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ເປັນເຄື່ອງມືເທັກນິກທີ່ໃຊ້ວິເຄາະແນວໂນ້ມຫຼືທິດທາງຂອງຕະຫຼາດໂດຍ

ສ່ວນຫຼາຍທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມຂອງນັກລົງທຶນມີຢູ່ 2ແບບຄື Simple Moving Average (SMA) ແລະ Exponential Moving Average (EMA)


ປະໂຫຍດແລະການນໍາໄປໃຊ້ງານ
ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ Moving Average ແມ່ນການນຳລາຄາທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຂອງແຕ່ລະມື້ ມາຫາຄ່າສະເລ່ຍໃຫ້ມັນ

ເຂົ້າກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍຈະສະແດງເປັນເສັ້ນລຽບ (Smooth) ໃນກຣາຟ ເພື່ອໃຫ້ເບິ່ງງ່າຍແລະສະດວກຕໍ່ການ

ໃຊ້ບອກແນວໂນ້ມ (Trend) ຂອງຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານມາວ່າເປັນແນວໃດເພື່ອໃຊ້ເປັນແນວທາງ (ຄາດການ) ແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດວ່າຄວນຈະໄປທາງໃດ ອີກທັງຍັງສາມາດໃຊ້ບອກແນວຮັບ-ແນວຕ້ານຂອງຕະຫຼາດຫຸ້ນ

ຫຼືຄ່າເງິນລວມທັງຈຸດຊື້-ຂາຍເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ດ້ວຍ ເຊິ່ງໃນບົດຄວາມນີ້ຈະຂໍກ່າວເນັ້ນສະເພາະ Moving Average ຫຼັກທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນເປັນສ່ວນຫຼາຍຄື Simple Moving Average (SMA) ແລະ Exponential Moving Average (EMA) ໂດຍມີຫຼັກການເຮັດວຽກແລະຂໍ້ແຕກຕ່າງກັນຄື
SME = ໃຊ້ລາຄາຈາກອາດີດມາຫາຄ່າສະເລ່ຍແບບງ່າຍ (ເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍແລ່ນຕາມລາຄາຊ້າກວ່າ EMA )
EMA = ໃຊ້ລາຄາຈາກອາດີດມາຫາຄ່າສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນໍ້າໜັກມາທີ່ລາຄາລ່າສຸດ (ເສ້ນຄ່າສະເລ່ຍແລ່ນຕາມລາຄາໄວກວ່າ SME)
ຕົວຢ່າງ


ຕາມຕົວຢ່າງຈະເຫັນໄດ້ວ່າເຖິງວ່າເວລາຈະ10ມື້ເທົ່າກັນແຕ່EMA(ເສັ້ນສີເຫຼືອງ)ມີຄວາມໄວໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ລາຄາໄວກວ່າSMA(ເສັ້ນສີນຳ້ເງີນ)ໂດຍເບີ່ງໄດ້ຈາກຄວາມຊັນຂອງEMAທີ່ມີການປ່ຽນເເປງທີ່ໄວກວ່າSMA ນັ້ນເອງ ສະນັ້ນການເລືອກໃຊ້ຈືງຂື້ນຢູ່ກັບນັກວິເຄາະເອງວ່າມັກແບບໃດ໋ຖ້າມັກໂຕທີ່ໃຫ້ສັນຍານຊື້ຫຼືຂາຍທີ່ໄວກວ່າກໍ

ໃຊ້EMAແຕ່ກໍມີມີຂໍເສີຍຄືກັນຄືແຮງຄ່າສະເລ່ຍມີຄວາມໄວເທົ່າໃດ໋ໂອກາດຈະຜິດພາດກໍມີສູງໄປຕາມກັນ ແລະ

ໃນທາງກັບກັນ SMA ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມໄວໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ລາຄາທີ່ຄ່ອນຂ້າງຊ້າ ແຕ່ໂອກາດທີຈະຜິດ

ພາດຈື່ງນ້ອຍເຊັ່ນກັນ
ຄວາມວ່ອງໄວຂອງຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ຈາກການຕັ້ງຄ່າ PRiod(ຈຳນວນມື້)
ຕ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ທີ່ປະກົດເທິງກຮາບຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມPriod ຫຼືຈຳນອນວັນທີ່ກຳໜົດ ຫາກເລືອກກຳໜົດຈຳນວນມື້ທີ່ຫຼາຍໆຄວາມວ່ອງໄວຂອງຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນ

ແປງຂອງແນວໂນ້ມກໍຊ້າລົງຕາມໄປນຳກັນເວົ້າສັ້ນໆງ່າຍໆກໍຄືແຮງມື້ຫຼາຍແຮງຊ້າ ແຮງມື້ໜ້ອຍແຮງໄວນັ້ນເອງ ຂໍໃຫ້ສັງເກດຄວາມໃວ່ອງໄວຂອງເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍທີ່ຕ່າງກັນຈາກການກຳໜົດຈຳນວນມື້ທີ່ຕ່າງກັນທັງ3ເສັ້ນດັງພາບ

ຕົວຢ່າງທາງລຸ່ມ
ຕົວຢ່າງຄວາມວ່ອງໄວຂອງເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍຈາກ EMA 7ມື້ EMA 42 ມື້ EMA 147 ມື້


ຂໍ້ດີຂອງເສັ້ນ SMA ຫຼື EMA ທີ່ໃຊ້ຈຳນວນໜ້ອຍມື້ກໍ່ເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງແນວໂນ້ມໄດ້ຢ່າງວາອງໄວ
ຂໍ້ເສຍຂອງເສັ້ນ SMA ຫຼື EMA ທີ່ໃຊ້ຈຳນວນໜ້ອຍມື້ ຖ້າຊ່ວງເວລານັ້ນຕະຫຼາດມີຄວາມຜັນປ່ຽນຫຼາຍ ຄືຂື້ນໆ ລົງໆ ຄວາມສຳເລັດຂອງຄ່າສະເລ່ຍທີ່ໄດ້ອາດເປັນຂໍ້ເສຍເຮັດໃຫ້ຫາຈັງຫວະທີ່ຈະເຂົ້າຕະຫລາດຜິດພາດ ( ເນື່ອງຈາກມັນປ່ຽນໄວເກີນໄປ ຈາກການຂື້ນໆ ລົງໆ ຂອງຕະຫລາດ ບາງທີ່ຈະເອີນ່ວ່າ ຕົວລົບກວນ ຫຼື Noise )
ຂໍ້ດີຂອງເສັ້ນ SMA ຫຼື EMA ທີ່ໃຊ້ຈຳນວນຫລາຍ
SMA ຫຼື EMAເມື່ອກຳນົດໃຊ້ຈຳນວນມື້ທີ່ຫລາຍໆ ຜົນທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ທີ່ທີຄວາມວ່ອງໄວຊ້າ ແຕ່ກໍ່ເປັນຜົນດີ ຊ່ວຍລົດ Noise ທີ່ເກີດຂື້ນເຮັດໃຫ້ຄວາມຜິດພາດໜ້ອຍລົງ ເນື່ອງຈາກເປັນເສັ້ນທີ່ໄດ້ມາຈາກການດຳນວນໃນຂໍ້ມູນທີ່ຫລາຍກ່ວາ ຈຶ່ງຊ່ວຍກຳຈັດຄວາມຜັນປ່ຽນໃຫ້ໜ້ອຍລົງ
ຂໍ້ເສຍຂອງເສັ້ນ SMA ຫຼື EMA ທີ່ໃຊ້ຈຳນວນໜ້ອຍມື້
ຈາກຄ່າສະເລ່ຍທີ່ມີຄວາມລ່າຊ້າ ເພາະຕ້ອງໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກອາດິດມາຄຳນວນ ການນຳ SMA ຫຼື EMA ມາໃຊ້ໃນການຫາຈຸດຊື້-ຂາຍ ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍໂອກາດໃນການເຮັດກຳໄລບາງຈັງຫວະໄດ້
ການຕັ້ງຄ່າ Moving Average ( SMA,EMA ) ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຮູບແບບການລົງທືນ
ນສ່ວນຂອງການໃຊ້ງານເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ທັ້ງ SMA ຫຼື EMA ຊຶ່ງມີຄວາມເໝືອນ ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນເກືອບທຸກຢ່າງ ຈຸດທີ່ແຕກຕ່າງກໍ່ມີພຽງຄວາມສຳເລັດຂອງການໃຊ້ສັນຍານຊື້-ຂາຍທີ່ຊ້າ ຫຼື ໄວກ່ວາກັນພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ການນຳມາໃຊ້ເພື່ອການວິເຄາະ ທາງເທັກນິກໃຫ້ໄດ້ຜົນ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຕັ້ງຄ່າທີ່ເໝາະສົມກັບຮູບແບບທີ່ເຮົາກຳລັງລົງທືນຄື:
ຫາກເລືອກຮູບແບບການລົງທືນໃນໄລຍະສັ້ນ = ຕັ້ງຄ່າ Priod ຂອງ SMA ຄວນຈະຢູ່ທີ່ 5-20 ມື້
ຮູບແບບການລົງທືນໃນໄລຍະກາງ = ຕັ້ງຄ່າ Priod ຂອງ SMA ຄວນຈະຢູ່ທີ່ 50-70 ມື້
ຮູບແບບການລົງທືນໃນໄລຍະຍາວ = ຕັ້ງຄ່າ Priod ຂອງ SMA ຄວນຈະຢູ່ທີ່ 100-200 ມື້
ການໃຊ້ເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ ( SMA,EMA )ບອກແນວໂນ້ມ ເຮັດໄດ້ 2 ວິທີຄື:
1ເບິ່ງທີ່ຄວາມຊັນ ( Slope )ຂອງເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ ຄື່ຖ້າຄວາມຊັນຂອງເສັ້ນຊີ້ຂື່ນເປັນບວກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລ້ວມີລາຄາເດີນຢູ່ດ້ານເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍ ສະແດງວ່າເປັນແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ ໃນທາງກັບກັນ ຖ້າຄວາມຊັນຂອງເສັ້ນຊີ້ລົງເປັນລົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລ້ວມີລາຄາເດີນຢູ່ລຸ່ມເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍສະແດງວ່າເປັນແນວໂນ້ມຂາລົງ
ຕົວຢ່າງການຫາແນວໂນ້ມທີ່ເບິ່ງຈາກຄວາມຊັນຂອງເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ ( SMA ຫຼື EMA


.ໝາຍເຫດ : ກໍລະນີການໃຊ້ເສັ້ນ MA ( ເສັ້ນດຽວ )  ມາປະຍຸກໃຊ້ໃນການຊື້ຂາຍນັ້ນມີຫຼັກການຈືງ່າຍໆຄື ຊື້ເມື່ອແທ່ງທຽນທະລຸເສັ້ນ MA ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຂາຍເມື່ອແທ່ງທຽນຫຼຸດເສັ້ນ MA ລົງມາ
2.ເບິ່ງທີ່ການຕັດກັນ
( Crossover ) ຂອງເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍເຄືອນທີ່ 2 ເສັ້ນໂດຍເສັ້ນໜຶ່ງໃຊ້ຈຳນວນມື້ນ້ອຍ ແລ້ວອີກເສັ້ນໃຊ້ຈຳນວນມື້ຫຼາຍ ເຊັ່ນໃຊ້ເສັ້ນ EMA 5 ມື້ ກັບ  EMA 50 ມື້ ( ໄລຍະສັ້ນ ກັບ ໄລຍະກາງ ) ຖ້າເສັ້ນໄລຍະສັ້ນ ຕັດເສັ້ນໄລຍະຍາວຂຶ້ນ ແປ່ວ່າເປັນແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ ໃນທາງກັບກັນ ຖ້າເສັ້ນໄລຍະສັ້ນຕັດເສັ້ນໄລຍະຍາວລົງມາ ແປ່ວ່າເປັນຂາລົງ
ຕົວຢ່າງ ການຫາແນວໂນ້ມທີ່ເບິ່ງຈາກການຕັດກັນຂອງເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍເຄືອນທີ່ 2 ເສັ້ນ


.ໝາຍເຫດ: ກໍລະນີການໃຊ້ເສົ້ນ MA ສຳລັບມາປະຍຸກໃຊ້ໃນການຊື້ຂາາຍນັ້ນ ມີຫຼັ້ກການຈື້ຈຳໄດ້ງ່າຍຄື ຊື້ ເມື່ອເສັ້ນໄລຍະສັ້ນ ຕັດເສັ້ນໄລຍະຍາວໃນທິດຂື້ນ ແລະ ຂາຍ ເມືື່ເສັ້ນໄລຍະສັ້ນ ຕັດເສັ້ນໄລຍະໃນທິດລົງ
ການຳ MA ມາໃຊ້ເປັນແນວຮັບ ແລະ ແນວຕ້ານ ໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍຈະຢູ່ໃນໜ້າທີ່ 2 ຊ່ວງ ຄືຂາຂື້ນ ແລະ ຂາລົງ
1. ໃນຂະນະທີ່ຫຸ່ນຫຼືຄ່າເງິນຢູ່ໃນຊ່ວງແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ MA ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແນວຮັບ


2.ໃນຂະນະທີ່ຫຸ້ນຫຼືຄ່າເງິນຢູ່ໃນຊ່ວງແນວໂນມຂາລົງMA ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແນວຕ້ານ


ຄວາມໝາຍຂອງແນວຮັບແລະແນວຕ້ານ 
ແນວຮັບຄືເມຶ່ອລາຄາຫຸ້ນຫຼືຄ່າເງິນປັບໂຕລົດລົງມາໃນລະດັບໜຶ່ງຈົນເກິດແຮງຈູງໃຈໃຫ້ນັກລົງທຸຮລາຍທ່ານເຂົ້າຊື່ ເຊິ່ງນະເວລານັ້ນເອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນອຸປະສົງຫຼາຍກ່າວອຸປະທານ ສົ່ງພົນໃຫ້ລາຄາຫຸ້ນຫຼືລາຄ່າເງິນນົ້ນມີການປັບໂຕສູງຂື້ນ ສ່ວນລາຄາຂອງຫຸ້ນຫຼືຄ່າເງິນຢູ່ໃນລັດັບຕໍ່າສຸດນັ້ນ ເຮົາເອີ້ນວ່າແນວຮັບ ຫຼື Support ນັ້ນເອງ 
ກົດແນວຕ້ານ ຄື ເມຶ່ອລາຄາຫຸ້ນຫຼືຄ່າເງິນປັບໂຕເພີ່ມຂື້ນໃນລະດັບໜຶ່ງຈົນເກິດແຮງຈູງໃຈໃຫ້ນັກລົງທືນຂາຍ ເຊິ່ງນະເວລານັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ມີ່ອຸປະສົງນ້ອຍກ່າວອຸປະທານ ສົ່ງພົນໃຫ້ລາຄາຫຸ້ນຫຼືຄ່າເງິນນັ້ນປັບໂຕລົດລົງ ສ່ວນລາຄາຂອງຫຸ້ນຫຼືຄ່າເງິນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບເພີ່ມຂື້ນສູງສຸດເຮົາເອີ່ນວ່າແນວຕ້ານ ຫຼື Resistance ນັ້ນເອງ

Forex Lao,Weltrade Lao,Free VPS Server,Free server run EA