Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 01256758 Online 0 ]    
Comunity > Free Forex Signal > Free Forex Signal > Free Forex Signal
Pages [ 1 ]
Owner Topic : Free Forex Signal   ( View : 945 times )
  admin
  Administrator
  Post : 32
  Free Forex Signal
  on : Tue June 12,2018, 09:27
Free Forex Signal
Modifly by admin , on Tue June 12,2018

 Attach File : S__15671307_12.jpg

  admin
  Administrator
  Post : 32
  Re : Free Forex Signal
  on : Wed May 20,2020, 13:19
ວິເຄາະແນວໂນມຄູ່ CHF/JPY H4 By Harmonic Systemເຂົ້າ Sell ຕຸດ D ທີ່ລາຄາ 111.223SL ເທີງຈຸດ X ທີ່ລາຄາ 111.573ຈຸດກຳໄລ 2 ລະດັບTP1: 110.660TP2: 110.299

 Attach File : 1576040525476.png

  admin
  Administrator
  Post : 32
  Re : Free Forex Signal
  on : Thu May 14,2020, 11:38
ອັບເດດ ຄູ່ທີ່ໃກ້ຮອດ ແລະ ຫນ້າສົນໃຈAususd = ຖ້າຍ້ອນກັບ ຫາແນວຮັບແນວຕ້ານ ອາດຈະຫາໂອກາດ Short ເກັບສັ້ນ demandCadchf = ລາຄາບໍ່ຍ້ອນກັບ ຫາມູນມອງ ໃຫມ່ຕໍ່ ຕ້ອງການ Remove demand Short supplyGbpusd = ຕ້ອງການ Remove demand Short supplyEurcad = ມາຮອດ Warzone ມີ 2 ມູມມອງ ເຮັດສາມຫລຽມ ແລະ ຂຶ້ນຕໍ່ ຫລຶ ລົງ ເງຶ່ອນໄຂ Short ຊອກຫາ engulfing ShortEurnzd = ຖ້າການຄອນເຟຣີມ ShortNzdcad = Short supplyUsdcad = ຖ້າການຄອນເຟຣີມ Short supplyUsdchf = ຖ້າການຄອນເຟຣີມ Short supplyXAUUSD = SellBuy ສັ່ນ ແລະ ສ້າງເປັນຮູບແບບ HarmonicAudJpy = Short supplyChfJpy = Short supplyGbpjpy = Short supplyNzdjpy = Short supply ຫລຶ ແນວຕ້ານ ທີ່ Remove demand

 Attach File : S__19202098.jpg

 Attach File : S__19202099.jpg

  admin
  Administrator
  Post : 32
  Re : Free Forex Signal
  on : Thu May 14,2020, 11:37
ອັບເດດ ຄູ່ທີ່ໃກ້ຮອດ ແລະ ຫນ້າສົນໃຈAususd = ຖ້າຍ້ອນກັບ ຫາແນວຮັບແນວຕ້ານ ອາດຈະຫາໂອກາດ Short ເກັບສັ້ນ demandCadchf = ລາຄາບໍ່ຍ້ອນກັບ ຫາມູນມອງ ໃຫມ່ຕໍ່ ຕ້ອງການ Remove demand Short supplyGbpusd = ຕ້ອງການ Remove demand Short supplyEurcad = ມາຮອດ Warzone ມີ 2 ມູມມອງ ເຮັດສາມຫລຽມ ແລະ ຂຶ້ນຕໍ່ ຫລຶ ລົງ ເງຶ່ອນໄຂ Short ຊອກຫາ engulfing ShortEurnzd = ຖ້າການຄອນເຟຣີມ ShortNzdcad = Short supplyUsdcad = ຖ້າການຄອນເຟຣີມ Short supplyUsdchf = ຖ້າການຄອນເຟຣີມ Short supplyXAUUSD = SellBuy ສັ່ນ ແລະ ສ້າງເປັນຮູບແບບ HarmonicAudJpy = Short supplyChfJpy = Short supplyGbpjpy = Short supplyNzdjpy = Short supply ຫລຶ ແນວຕ້ານ ທີ່ Remove demand

 Attach File : S__19202094.jpg

 Attach File : S__19202095.jpg

 Attach File : S__19202096.jpg

  admin
  Administrator
  Post : 32
  Re : Free Forex Signal
  on : Thu May 14,2020, 11:35
ອັບເດດ ຄູ່ທີ່ໃກ້ຮອດ ແລະ ຫນ້າສົນໃຈAususd = ຖ້າຍ້ອນກັບ ຫາແນວຮັບແນວຕ້ານ ອາດຈະຫາໂອກາດ Short ເກັບສັ້ນ demandCadchf = ລາຄາບໍ່ຍ້ອນກັບ ຫາມູນມອງ ໃຫມ່ຕໍ່ ຕ້ອງການ Remove demand Short supplyGbpusd = ຕ້ອງການ Remove demand Short supplyEurcad = ມາຮອດ Warzone ມີ 2 ມູມມອງ ເຮັດສາມຫລຽມ ແລະ ຂຶ້ນຕໍ່ ຫລຶ ລົງ ເງຶ່ອນໄຂ Short ຊອກຫາ engulfing ShortEurnzd = ຖ້າການຄອນເຟຣີມ ShortNzdcad = Short supplyUsdcad = ຖ້າການຄອນເຟຣີມ Short supplyUsdchf = ຖ້າການຄອນເຟຣີມ Short supplyXAUUSD = SellBuy ສັ່ນ ແລະ ສ້າງເປັນຮູບແບບ HarmonicAudJpy = Short supplyChfJpy = Short supplyGbpjpy = Short supplyNzdjpy = Short supply ຫລຶ ແນວຕ້ານ ທີ່ Remove demand

 Attach File : S__19202090.jpg

 Attach File : S__19202091.jpg

 Attach File : S__19202092.jpg

 Attach File : S__19202093.jpg

  admin
  Administrator
  Post : 32
  Re : Free Forex Signal
  on : Thu May 14,2020, 11:33
ອັບເດດ ຄູ່ທີ່ໃກ້ຮອດ ແລະ ຫນ້າສົນໃຈAususd = ຖ້າຍ້ອນກັບ ຫາແນວຮັບແນວຕ້ານ ອາດຈະຫາໂອກາດ Short ເກັບສັ້ນ demandCadchf = ລາຄາບໍ່ຍ້ອນກັບ ຫາມູນມອງ ໃຫມ່ຕໍ່ ຕ້ອງການ Remove demand Short supplyGbpusd = ຕ້ອງການ Remove demand Short supplyEurcad = ມາຮອດ Warzone ມີ 2 ມູມມອງ ເຮັດສາມຫລຽມ ແລະ ຂຶ້ນຕໍ່ ຫລຶ ລົງ ເງຶ່ອນໄຂ Short ຊອກຫາ engulfing ShortEurnzd = ຖ້າການຄອນເຟຣີມ ShortNzdcad = Short supplyUsdcad = ຖ້າການຄອນເຟຣີມ Short supplyUsdchf = ຖ້າການຄອນເຟຣີມ Short supplyXAUUSD = SellBuy ສັ່ນ ແລະ ສ້າງເປັນຮູບແບບ HarmonicAudJpy = Short supplyChfJpy = Short supplyGbpjpy = Short supplyNzdjpy = Short supply ຫລຶ ແນວຕ້ານ ທີ່ Remove demand

 Attach File : S__19202085.jpg

 Attach File : S__19202087.jpg

 Attach File : S__19202088.jpg

 Attach File : S__19202089.jpg

  admin
  Administrator
  Post : 32
  Re : Free Forex Signal
  on : Wed May 13,2020, 09:44
ວິເຄາະແນວໂນມຄູ່ GBP/JPY H4 By Harmonic Systemເຂົ້າ Buy ທີ່ລາຄາ 131.154SL ລຸ່ມຈຸດ X ທີລາຄາ 130.548ຈຸດກຳໄລມີ 2 ລະດັບTP1: 131.842TP2: 132.226

 Attach File : 1589337166138.png

  admin
  Administrator
  Post : 32
  Re : Free Forex Signal
  on : Wed May 13,2020, 09:27
Hello all, I want to share with you my results for trading and copy by using My Robot

Reverse TraderReversal Pattern Algorithm

Open BUY when the trend begins to rise

Open SELL when the trend begins to fall

Auto Money Management

Auto Target Profit

Auto Stop Loss

Works with major currencies

Works with 4 digits and 5 digits broker

Works with the latest Metatrader 4Mini balance should be more $1000

But I recommend $2000 upLeverage 1:500Good luck every bodyhttps://www.mql5.com/en/signals/751079Modifly by admin , on Wed May 13,2020

  admin
  Administrator
  Post : 32
  Re : Free Forex Signal
  on : Mon September 3,2018, 14:38
XAU/USD ແນວໂນມວັນທີ 3 – 7 ກັນຍາ 2561

XAU/USD ທອງຄຳປັບຕົວລົງຈາກອາທິດກ່ອນ ໃນຂະນະທີ່ໂດຣາແຂງຄ່າຂື້ນ ຕອບຮັບຂໍ້ມູນເສດຖະກິດທີ່ແຂງແຮງຂອງສະຫະລັດ ດັດສະນີລາຄາການໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອການບໍລິໂພກສ່ວນບຸກຄົນບົນພື້ນຖານເພີ່ມຂໍື້ນ 0.2%, ດັດສະນີ GDP ປັບເພີ່ມຂື້ນເປັນ 4.2% ນັກລົງທືນຍັງວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມຂັດແຍ້ງທາງການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບປະເທດຄູ່ຄ້າ

XAU/USD ໃນກຣາບລາຍວັນ ລາຄາປັບຕົວລົງນ້ອຍໜື່ງຫຼັງຈາກລາຄາມີການປັບຂື້ນໃນອາທິດກ່ອນ ຫຼັງຈາກທີ່ລາຄາລົງໄປເຮັດ New low ທີ່ລະດັບ $1160 ລາຄາຍັງຄົງຢູ່ໃນຊ່ວງ Downtrend ລາຄາຣີບາວຂື້ນໄປຢູ່ເໜື່ອລາຄາ $1200 ຫາກລາຄາສາມາດຢືນຢູ່ເໜືອລະດັບ $1200 ຕໍ່ໄປ ລາຄາກໍ່ມີໂອກາດຂື້ນໄປທົດສອບແນວຕ້ານທີ່ລະດັບ $1215 ແລະ $1235 ໃນທາງກັບກັນຫາກລາຄາສາມາດຫຼຸດແນວຮັບທີ່ລະດັບ $1200 ໄປໄດ້ ລາຄາ ມີແນວໂນ້ມປັບຕົວລົງ ໂດຍມີແນວຮັບຖັດໄປ $1190 ແລະ $1173

ປະຕິທິນອາທິດໜ້າ USD

ວັນຈັນ : ວັນແຮງງານຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ວັນຍຸດທະນາຄານ

ວັນອັງຄານ : ດັດສະນີ PMI ພາກການຜະລິດຈາກ ISM

ວັນພະຫັດ : ຜົນສຳຫຼວດອັດຕາການຈ້າງງານນອກພາກການກະເສດ ຈາກ ADP, ດັດສະນີ PNI ພາກບໍລິການ

ວັນສຸກ : ອັດຕາຈ້າງງານສະເລ່ຍຄົນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ອັດຕາຈາກງານນອກການກະເສດ, ອັດຕາການວ່າງງານ

 Attach File : xauusd.PNG

  admin
  Administrator
  Post : 32
  Re : Free Forex Signal
  on : Wed June 20,2018, 18:13
BUY AUDCAD between 0.98015-0.98280

Stop loss : 0.97450

TP 1 : 0.98707

TP2 : 0.99234

ລາຄາເຂົ້າຕອນນີ້ຫ່າງຈາກ stop loss ປະມານ 830 ຈຸດ ຖ້າລົງ0,01 lot ຄົງເຫລືອທີ່ເຮົາໃຊ້%riskຕໍ່1ຄູ່ເຊັ່ນເຮົາໃຊ້ຄວາມສຽງແຄ່2%ຂອງເງິນທືນ ແລະ ທືນມີ 800$ ກໍ່ຈະໄດ້ 16$ທີ່ຈະlossຖ້າຊົນsl=800ຈຸດແລະໃຊ້ຄວາມສຽງເງິນທືນພຽວ2%ຕໍ່ຄັ້ງເທົ່ານັ້ນAnalyze By admin

www.laostalkforex.com

 Attach File : S__4603928@20.jpg

  admin
  Administrator
  Post : 32
  Re : Free Forex Signal
  on : Tue June 19,2018, 10:57
ວິເຄາະ EURUSD

ຫນ້າຈະພັກຕົວລົງໃກ້ໆ ບ່ອນຕຳແໜ່ງຕັດກັນລະຫວ່າງກອບສີຟ້າ ກັບເທຮນຂາລົງສີແດງ ຊື່ງຖ້າທ່ານໃຊ້ແນວຮັບແນວຕ້ານແນວນອນຊ່ວຍ ກໍ່ຈະເຫັນວ່າມັນຕັດກັນຢູ່ບໍລິເວນຄຮອດນີ້ນຳ ຖ້າເຮົາຍັງໝັ້ນໃຈວ່າມັນຈະຂື້ນ ກໍ່ເຂົ້າຊື້ Buy ໃນແຖບສີຂຽວ ຄືລໍເຂົ້າໃນລາຄາຖືກ ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າຈະຫລິ້ນໃນກອບສັ້ນໆ ເພື່ອ Sell ເມື່ອຮອດບໍລິເວນພື້ນທີ່ຕັດສີຟ້າ ແດງນີ້ ເພາະ Sl ທ່ານຈະວາງບໍ່ໄກຫລາຍAnalyze By admin

www.laostalkforex.com

 Attach File : @9.jpg

  admin
  Administrator
  Post : 32
  Re : Free Forex Signal
  on : Tue June 19,2018, 10:07
ວິເຄາະແນວໂນ້ມຄູ່ AUD/JPY H4

By Harmonic System

ເຂົ້າ Buy ຈຸດ D ຫລືທີ່ລາຄາ 81.42

SL ທີ່ລາຄາ 80.476

ຈຸດເຮັດກຳໄລ 2 ລະດັບ

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມຕາມລຮິງດ້ານລຸ່ມAnalyze By admin

www.laostalkforex.com


 Attach File : S__4538402=19@6@2018.jpg

  admin
  Administrator
  Post : 32
  Re : Free Forex Signal
  on : Thu June 14,2018, 11:35
EURUSD ລາຄາບໍ່ຄ່ອຍມີແຮງທີ່ຈະຂື້ນ ຄວນຖ້າເຂົ້າໃຫ້ທະລຸhigh ລ່າສຸດກ່ອນອາດເຮັດ side way ໄດ້ອີກ

 Attach File : S__4178014 14;62018.jpg

  admin
  Administrator
  Post : 32
  Re : Free Forex Signal
  on : Thu June 14,2018, 11:12
Buy AUDCAD

Analyze By admin

www.laostalkforex.com


 Attach File : 1528944196630.jpg

  admin
  Administrator
  Post : 32
  Re : Free Forex Signal
  on : Tue June 12,2018, 11:41
ວິເຄາະ EURUSD WEEKLY chart.. :

ອາທິດທີ່ແລ້ວ EURO ກັບຕົວຫຼັງຈາກຮອດແນວຕ້ານຂາລົງ (ສ່ວນສີຟ້າ) ແລະ ຖືງ Support ເທຣນຂາຂື້ນ ແທ່ງທຽນປິດມີແຮງຂື້ນຕໍ່ໃນອາທິດນີ້ຖ້າຈະເທຣດຄວນເໜັ້ນໄປເທຣດຂາ BUY ແຕ່ກໍ່ຍັງມາໂອກາດຍໍ້ຕົວລົງມາກ່ອນແລ້ວຄ່ອຍດິດກັບຂື້ນໄປໃຫມ່ ສ່ວນ SL ທີ່ປອດພາຍສຳລັບຄົນທີ່ຈະເທຣດ ດ້ວຍ Weekly chart ຢູ່ທີ່ 1.1490

 Attach File : S__3825677ถถถถถถถถถถถถถ.jpg

  admin
  Administrator
  Post : 32
  Re : Free Forex Signal
  on : Tue June 12,2018, 09:22
EURNZD Analysis for this month 11/06/2018-29/06/2018

ເບີ່ງສະຖານະການວັນຈັນທີ 11 ກ່ອນກໍ່ດີ ວ່າກາຟຈະລົງເລີຍ ຫຼື ຈະຍັງວົນນຽນ ຢູ່ໃນລາຄາປະຈຸບັນ ຖ້າລົງແລ້ວທົນກຳໄລໃຫ້ໄດ້ແລ້ວກັນ ໂຊກດີ!!

 Attach File : S__3579907.jpg

Pages [ 1 ]
Comunity > Free Forex Signal > Free Forex Signal > Free Forex Signal

Forex Lao,Weltrade Lao,Free VPS Server,Free server run EA